Skriv ut

§8 Leilighetsvis tilsatte musikere


1. Lønn og frammøte
Musiker som engasjeres eller tilsettes som vikar eller ekstramusiker for et tidsrom på inntil 1 måned skal ha lønn som følger:
Lønnen beregnes på grunnlag av
Konsertmester/solo: kr. 389 000
Øvrige: kr. 357 800
 
For musikere som ikke samtidig har fast ansettelse hos annen arbeidsgiver (frilansere), er beregningsgrunnlaget 3 lønnstrinn høyere, d.v.s.
Konsertmester/solo: kr. 403 050
Øvrige: kr. 373100.
 
Satser pr. dag:
 
Ett fremmøte: 1/17 av mnd. lønn.
To fremmøter: 1/13 av mnd. lønn.
Fremmøte inntil 3 timer: 1/22 av mnd. lønn.
 
For tjeneste som konsertmester betales i tillegg kr. 100 pr. prøve og kr. 200 pr. konsert.
Satsene inkluderer lydfesting der dette inngår i grunnlønnen for fast ansatte.
 
Musiker som tilsettes for 1 måned eller mer lønnes etter overenskomstens ordinære
lønnsbestemmelser.
 
2. Særskilte tillegg
2.1 Biinstrument
For tjeneste med biinstrument betales et tillegg på kr 80,00 pr. biinstrument for hvert
frammøte. Som biinstrument til slagverk regnes kun pauker, melodiske slagverkinstrumenter og elektronikk.
 
3. Andre bestemmelser
3.1 Tilreisende musiker
I de tilfeller der musikerne er tilreisende og må overnatte, skal det betales 1/17 mnd
lønn pr. dag med enten prøve eller konsert. Ved to fremmøter skal det betales 1/13 av
månedslønn.
 
3.2 Turné
For tjeneste utenfor orkestrets faste arbeidssted (turné) skal det betales minst 1/17 mnd. lønn pr. dag orkestret er på turné. Det betales ikke for ev. fridag på turné.
Slik tjeneste skal være nærmere avtalt og angitt i arbeidsavtalen, som også skal
omhandle andre særskilte betingelser for tjenesten. Statens reiseregulativ gjøres
gjeldende.
 
3.3 Transport av instrumenter
Utgifter til transport av større instrumenter (cello, harpe, bass, slagverk o.l.) skal dekkes av orkesterselskapet.
 
4. Regulering av godtgjørelse til leilighetsvis ansatte musikere.
Satsene for godtgjørelse til leilighetsvis ansatte musikere i Stavanger Symfoniorkester skal ved senere lønnsoppgjør sikres eventuelle lønnsreguleringer i samsvar med den gruppen de i dag er bundet til i A-regulativet for Stiftelsen Harmonien.