Skriv ut

§2 Tilsetting


2.1    Skriftlighetskrav
Ansettelse skal skje skriftlig.
 
2.2    Kvalifikasjoner         
Ved ansettelse og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen).
Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det kjønn som er underrepresentert. Ved rekruttering til lederstillinger skal det, når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.
 
2.3    Utlysing
Ledige stillinger skal utlyses internt.
 
2.4    Instruks
Er det nødvendig med instruks for en stilling, fastsettes denne i drøftinger med de tillitsvalgte. Hvilke stillinger dette gjelder, fastsettes i drøftinger mellom partene.
 
2.5    Uttalerett
Arbeidstakerne v/tillitsvalgte har rett til å uttale seg før ansettelse finner sted.

 
2.6    Deltid og arbeidsavtaler for et bestemt tidsrom

  Arbeidsgiver skal informere om og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger          og arbeidsavtaler for et bestemt tidsrom med arbeidstakerorganisasjonene lokalt.