NTO Avtaler > Spekter - Norske Dansekunstnere - koreografer > Overenskomst for koreografer > §3 Normalsatser for teaterproduksjoner/musikaler
Skriv ut

§3 Normalsatser for teaterproduksjoner/musikaler


3.1 Normalsatser Lønnsstiger
Tilsatte som denne overenskomst omfatter som engasjeres for enkeltstående produksjoner skal lønnes etter normalsatser utregnet på følgende måte:
Årslønn etter § 2.1 dividert med normalproduksjon for den enkelte kategori + 11,5%

ANTALL NORMALPRODUKSJONER (NYE PRODUKSJONER) PR. ÅR:
Koreografi: 2,5

 
Ans.
Trinn
Normalprod.
Normalprod.
Normalprod.
pr. 01.04.2011
pr. 01.04.2012
pr. 01.04.2013
0
6
157 791
163 630
168 489
2
9
162 599
168 615
173 623
4
11
166 776
172 947
178 083
6
13
170 413
176 718
181 967
8
15
174 886
181 356
186 742
10
17
179 751
186 402
191 938
12
20
187 467
194 403
200 177
14
25
202 510
210 002
216 239
 
 
Se også §§ 3.6, 3.7 og 4.4

3.2 Ansiennitet
Ved beregning av ansiennitet og tvist om sådan følges retningslinjene i §§ 2.2 og 2.3.

3.3 Honorering av kombinasjonsoppgaver.
Ved kombinasjonsoppgaver henvises til § 2.4.

3.4 Normalproduksjon. Mindre oppgaver. Større oppgaver
Honorarfastsettelsen baserer seg på en prøvetid for en normalproduksjon på 48 dager innenfor 8 uker.
Ved mindre og enklere oppsetninger og enklere oppsetninger med kortere prøvetid, kan ovenstående honorarsatser avkortes pro rata i forhold til det normale, dog aldri til mindre enn 1/3 av normalhonoraret.
Ved inngåelse av kontrakter som gjelder særlig vanskelige oppgaver eller oppgaver som er klart større enn normalt, er partene ikke bundet av satsene ovenfor.
Dersom den tilsatte er virksom innenfor flere fagområder på én og samme produksjon, henvises til bestemmelsen i § 2.4.

3.5 Engangshonorar for koreografi i produksjoner som ikke er rene koreografiske verk.
Honorar for koreografi i produksjoner som ikke er rene koreografiske verk med inntil 10 kontraktsfestede prøvedager, betales med 1/48 av høyeste normalhonorar etter § 3.1 pr dag.

3.6 Prøver utover det som er fastlagt i kontrakten
Prøver og prøveforestillinger utover det som er fastlagt i kontrakten skal betales med 1/48 av det avtalefestede normalhonorar pr. påbegynt dag, såfremt det ikke ved honorarets fastsettelse er tatt hensyn til den forlengede prøvetid. Det samme gjelder prøver og produksjonsarbeid i forbindelse med gjenopptakelse, rolleovertakelse, flytting av forestillingen fra et spillelokale til et annet eller "force majeure"-prøver, såfremt det ved honorarfastsettelsen ikke er tatt hensyn til dette. Slik ekstragodtgjørelse betales dog ikke når prøvetiden må forlenges på grunn av forhold som skyldes den tilsatte.

Prøver som nevnt ovenfor som holdes mellom kl. 19.00 og 22.00 i tillegg til ordinære formiddagsprøver, skal betales med 1/133 av normalsatsen pr. påbegynt time.
Ellers henvises det til bestemmelsene om prøvetid i § 7.

3.9 Bortfall/avlysning av oppgaven. Bekreftelse av inngått avtale
Skulle oppgaven bortfalle uten at det skyldes den tilsatte, etter at avtale om oppgave er skriftlig bekreftet, har denne krav på fullt honorar.

Teatret skal skriftlig bekrefte inngått muntlig avtale innen 14 dager fra inngåelse av slik. Dersom dette ikke er gjort, gjelder retten til fullt honorar fra dette tidspunkt, så sant det kan godtgjøres at avtale er inngått.
Protokolltilførsel:
Partene forutsetter at denne bestemmelsen skal gjennomføres innen 1. mai 1995.

3.10 Forfall av honorarutbetaling
Det avtalte honoraret forfaller til betaling med 1/3 ved avtalens inngåelse, dog tidligst 8 uker før prøvestart, 1/3 ved prøvetidens begynnelse og 1/3 ved den avtalte prøveavslutningen, uansett om teatret ønsker å utsette premieren.
Ved betaling etter forfall kan det kreves morarente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

3.12 Feriepenger
Feriepenger utbetales den tilsatte etter de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

3.13 Plassering av ferie
Ferie og fridager legges til samme dager og tidsrom som for det øvrige kunstneriske personalet, med mindre annet er avtalt på forhånd i god tid.

3.14 Fremføringsrett
Den tilsatte overdrar til teatret retten til å fremføre/vise dennes verk i den utstrekning dette er nødvendig for at arbeidsavtalen skal oppfylles etter sitt formål. Se forøvrig § 9.

3.15 Godtgjørelse for annet arbeid
Dersom den tilsatte må utføre arbeid han normalt ikke kan tillegges, henvises det til bestemmelsen i 2.8.