Skriv ut

§7 Ferie


7.1 Generelt
Ferie gis i samsvar med ferielovens bestemmelser. I tillegg gjelder følgende:
 
7.2 Hovedferie
Ferien ordnes som en delvis fellesferie i tiden 16. mai - 30. september.
 
7.3 Den 5. ferieuken for arbeidstakere over 60 år
Partene er enige om at ekstraferien ikke kan kreves lagt til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for  avviklingen av det arbeidet som skal utføres i henhold til oppsatte planer. Det er en forutsetning at arbeidstakerens ønsker når det gjelder avviklingen av den 5. ferieuken imøtekommes så langt som mulig.
 
7.4 Utbetaling av feriepenger
Feriepenger utbetales siste lønningsdag før ferien, dog senest en uke før ferien begynner.
 
7.5 Sykdom ved ferieavvikling
Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 5 virkedager, får tilsvarende ferie erstattet.
 
7.6 For avtalefestet ferie vises det til bestemmelsene i overenskomstens A del.