Skriv ut

Bilag til overenskomst mellom NTO og NoDa


Intern informasjon
O:\NTO\Forhandlinger\sik\utkast-koreografavtale.doc


Normalkontrakt for tilsetting av koreograf for enkeltstående produksjon:
 


KONTRAKT

mellom
___________________________________

og
___________________________________
(koreografen)

Det er i dag inngått følgende kontrakt som er underlagt de generelle bestemmelser i den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norske Dansekunstnere:

§1
Teatret engasjerer koreografen for oppsetning av (tittel):

___________________________________________________________

a) Normalproduksjon, teaterproduksjoner/musikaler,(etter kapittel 3)

f.o.m __________t.o.m. _________

b) Koreografisk verk, (etter kapittel 4.) f.o.m __________t.o.m. __________

c) Koreografi som ikke er rene koreografiske verk, enkeltdager (etter § 3.5)

      f.o.m __________t.o.m. __________

§2 - Honorar

Honorar for oppgave etter 1 a) ______________________________

Honorar for oppgave etter 1 b):
- engangshonorar - jfr. overenskomstens § 4,1: _______________

- (antall minutter koreografi:___________)
og

- innstuderingshonorar - jfr. overenskomstens.§ 4.2: _______________

a) periode _______________

b) følgende dager _______________


Honorar for oppgave etter 1 c) - jfr. Overenskomst § 3.5: _______________


Forfall:
Honoraret forfaller til betaling i henhold til overenskomstens § 3.10 med 1/3 ved avtalens inngåelse, dog tidligst 8 uker før prøvestart. 1/3 ved prøvetidens begynnelse og 1/3 ved prøveavslutning. Feriepenger forfaller som angitt i overenskomstens § 3.12.

§3 - Videoopptak
Koreografen samtykker i at forestillingen tas opp på video til dokumentasjonsbruk.
(Punktet strykes hvis samtykke ikke gis.)

§ 4 - Spesielle bestemmelser

_________________________________________________________________

§5
Denne kontrakt er utferdiget i 3 eksemplarer, hvorav koreografen og teatret får hver sin og Norske Dansekunstnere, (NoDa), Welhavens gt. 1, 0166 Oslo, tilsendes 1 eksemplar.


_________________, den ________________
________________________________ _________________________________
(for institusjonen) (koreografen)