Skriv ut

§1 Pensjonsordninger


§ 1 Pensjonsordninger
Tjenestepensjonsordning
Stiftelsen Harmonien skal ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Pensjonsordningen skal som et minimum tilfredsstille nedenstående vilkår.

Hvem som omfattes
Pensjonsordningen skal omfatte alle ansatte med en arbeidstid som tilsvarer minst 14 timer pr. uke. Nærmere regler om medlemskapet for deltidsansatte går fram av vedtektene.

Pensjonens størrelse og art
Pensjonsordningen skal garantere medlemmene en alders- eller uførepensjon på minst 66 % av pensjonsgrunnlaget.
Alderspensjonen til medlemmer mellom 67 og 70 år kan avkortes i samsvar med bestemmelsene i folketrygdloven § 19-6.
Pensjonsordningen skal også gi rett til ektefelle- og barnepensjon.
 
Pensjonsopptjeningen
Pensjonsopptjeningen skal skje lineært, dvs. at man skal opptjene like store deler av full pensjon for hvert år man er medlem. Kravet til full opptjening er 30 år. For de som fratrer med oppsatt pensjon kan kravet til full opptjening være maksimalt 40 år.
 
Aldersgrenser
Musikerne i Stiftelsen Harmonien fratrer med straks begynnende pensjon i forhold til opptjente rettigheter uten forutgående oppsigelse ved utgangen av den måned vedkommende fyller 65 år.
 
Regulering av pensjoner
Pensjonen skal reguleres i samsvar med reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Det samme gjelder pensjonsgrunnlaget for de som fratrer før de har rett til pensjon.
 
Overføringsavtalen
Pensjonsrettighetene skal være omfattet av overføringsavtale med Statens Pensjonskasse.

Sikring av pensjonene
Pensjonsrettighetene, herunder lineært beregnede og regulerte oppsatte pensjonsrettigheter, skal til en hver tid være fullt fondsdekket i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse.

Pensjonsgrunnlaget
Pensjonsgrunnlaget utgjøres av fast lønn (regulativlønn) og faste lønnstillegg. Andre lønnstillegg inngår i pensjonsgrunnlaget når dette framgår av tariffavtalen.
Det tas ikke hensyn til lønn inklusive tillegg som overstiger 12 G.
 

Pensjonspremien
Pensjonspremien består av arbeidsgivers andel og arbeidstakers andel. Arbeidstakers andel kan utgjøre opp til 2% av pensjonsgrunnlaget, og trekkes fra lønnen før utbetaling.

Finansieringsprinsipper
Tjenestepensjonsordningen skal være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere.
 
Leverandør av pensjonsforsikringen
Leverandør for pensjonsforsikringen avgjøres av virksomheten etter at spørsmålet er drøftet med de tillitsvalgte. Ved skifte av leverandør skal drøftingen innledes tidligst mulig og i alle tilfeller før oppsigelse av nåværende leverandør er vedtatt. Informasjon og drøftinger om tjenestepensjonsordningen og om valg av leverandør skal for øvrig gjennomføres i samsvar med hovedavtalens bestemmelser.

Avtalefestet pensjon
Virksomheten skal ha etablert avtalefestet pensjon i samsvar med vedtektene for fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) innen Spekters tariffområde.