Skriv ut

VEDLEGG TIL SÆRBESTEMMELSER FOR INSPISIENTER:


STILLINGSBESKRIVELSE
 
Særbestemmelsenes paragraf 1 sier at det skal være utarbeidet beskrivelse for stillingen. Det er partenes innstilling at man tar utgangspunkt i følgende:
 
 1. GENERELT
 
Teatrets ledelse fastlegger inspisientenes administrative overordnede.
 
Inspisienten knyttes til produksjonen så tidlig som mulig, og bør være knyttet til denne i hele prøve- og spilleperioden.
 
Inspisienten skal påse at ordensregler og relevante overenskomstbestemmelser blir overholdt.
 
Det påhviler inspisienten å foreta det registreningsarbeidet som teatret finner nødvendig i forbindelse med prøvene og forestillingene.
 
 2. PRØVENE
 
Under prøvene er inspisienten instruktørens nærmeste medarbeider i spørsmål av praktisk art, og er ansvarlig for planlegging, informasjon og den administrative gjennomføringen av prøvene. Ordinært insipisientarbeid vil omfatte å være bindeledd mellom instruktør, skuespillere, administrasjon og kunstnerisk-/tekniske avdelinger.
 
 3. FORESTILLINGENE
 
Foruten å være forestillingens ansvarlige leder, skal inspisienten påse at forestillingene beholder sin optimale kunstneriske og tekniske kvalitet.
 
4. TURNÉ
 
Inspisienten er som regel turnéleder, ved oppsøkende teatervirksomhet eller gjestespill, og retter seg etter det enkelte teaters turnélederinstruks.