Skriv ut

Bilag


KONTRAKT

Mellom .............................................................................................................
(teatret)

og ......................................................................................................................
(oversetteren)


er det d.d. inngått denne kontrakt:

§ 1

...................................bestiller

og ........................og påtar seg herved oversettelsen av

..............................................................

fra ............... til bokmål/nynorsk for levering senest den .............

§ 2

Honoraret som er avtalt til kr. ............................

forfaller til betaling med 1/3 i dag, 1/3 den ..............

og 1/3 den ................
 

§ 3
 
Særlige forhold: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………….

§ 4

Partene erklærer seg innforstått med at kontrakten er underlagt de generelle bestemmelser i den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk Oversetterforening m.fl.


.....................,den .......... 200...


.................................................................... ................................................................
(for teatret) (oversetteren)