Skriv ut

§ 15 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom


15.1 Yrkesskade

Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av Rikstrygdeverket som yrkesskade) som følge av arbeid i virksomheten, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketryg­dens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.

15.2 Skade på reise

Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeids­sted, og på tjenestereise.

15.3 Hvem omfattes

Alle arbeidstakere tilsatt i virksomheten omfattes av ordningen.

Arbeidstakere som har vært tilsatt i virksomheten dekkes også forutsatt at ska­den ble konstatert etter 1.5.86.

15.4 Tap i framtidig erverv

Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100 %, settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervs­messige uførhet er lavere.

15.5 Menerstatning

Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:

- 15-30 % medisinsk invaliditet 1 G

- 30-70 % " " 2 G

- Over 70 % " " 3 G

15.6 Død

Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de etterlat­te som definert i § 14.3.

15.7 Samordning av § 14 og § 15

Den samlede erstatning til de etterlatte etter § 14 og § 15 kan ikke overstige 18 G.

15.8 Samordning med lov om yrkesskadeforsikring

I de tilfelle lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter ovennevnte regler ved erstatningsutmålingen, utbetales bare erstatning etter loven.

I de tilfelle der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter § 15,

pkt. 15.1 - 15.7, enn etter lov om yrkesskadeforsikting, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

15.9 Forsikringsplikt

Virksomheten plikter å tegne forsikring som dekker ovennevnte ytelser, jfr. for øvrig § 14.

15.10 Dekning av utgifter

Under sykdomsfravær som følge av ulykkes­tilfelle i tjenesten, får den skadede i tillegg til lønn etter § 12.2, dekket alle utgifter til lege, medisin og forbindings­saker, og fysikalsk behandling i forbindel­se med skaden.

15.11 Utbetaling

Virksomheten plikter umiddelbart å melde skadetilfellet til forsikringsselskapet.