Skriv ut

Fra forhadlingene


Den 30. april 2003 ble det avholdt lokale forhandlinger etter hovedavtalens § 7 mellom Trondheim Symfoniorkester og MFO - orkesterkomiteen om lønnsregulering for annet avtaleår.

Det vises til sentralt inngåtte A-dels avtale mellom LO-Stat og NAVO i forbindelse med årets tariffrevisjon.

Ut fra årets forhandlinger er det enighet om følgende justering:

For å motvirke sterke svingninger i lønnsutviklingen gis det et tillegg
pr.01.04.03 på kr . 5900 pr. år til alle ansatte.

Tillegg til leilighetsvis tilsatte musikere reguleres som følger fra samme dato:
kr. 330 pr. time, tillegg for biinstrument kr. 80 for hvert biinstrument for hvert fremmøte, tillegg for konsertmester kr. 210 for hvert frammøte til prøve og kr. 420 for konsert.

Justeringen forutsetter §5.2 i tariffavtalen endret til følgende:

5.2 Tjenestefri

5.2.1 Musikerne skal ha fri hver lørdag og alle søn- og helligdager med unntak av til sammen 4 lørdager og/eller søndager pr. år som kan benyttes til prøver eller konsert/forestilling i tråd med paragraf 3.2 om arbeids- og tjenestetid (særbestemmelsene).


Generelt
Det kan avtales andre ordninger for lørdags- og søndagsarbeid enn det som følger av denne bestemmelsen (5.2.1). Avtalte ordninger skal ikke medføre økt samlet tjenesteplikt på lørdager og søndager, og må hva prøver angår ligge innenfor de rammer som er gitt i AML §§ 43 nr. 1 og 45 nr. 1

Trondheim 30.04.2003