Skriv ut

1. Alminnelige bestemmelser


1.1          Definisjoner m.m.

1.1.1       Turné

Med turné forstås reise knyttet til konsert eller forestilling med overnatting.

 

1.1.2       Tjenestereise

Med tjenestereise menes reiser som ikke er direkte knyttet til konsert eller forestilling.

 

1.2          Statens reiseregulativ

1. Statens regulativ for reiser innenlands og utenlands gjelder for reiser for Stiftelsen KSO.

2.For reiser utenlands og for reiser av særlig art, kan det inngås særavtale om annen godtgjøring enn be­stemt i reiseregulativene. Bestemmelsene i dette kapitlet kan også fravikes i slik særavtale.

 

1.3          Tjenestereiser

For beregning av arbeidstid på tjenestereiser gjelder bestemmelsene i hovedtariffavtalen i staten (fellesbestemmelsene § 8).

 

1.4          Turneplikt for musikere

Musikere plikter å delta i turnéer i inntil 20 dager årlig. Det kan i spesielle tilfeller inngås avtale om turnémedvirkning ut over 20 dager pr. år. Avtalen må godkjennes med minst 2/3 flertall blant de berørte musikerne.

Hvis reisetiden siste reisedag på turnéer overstiger 5 timer, eller hvis hjemkomsten til arbeidsstedet finner sted etter kl. 24.00, skal det være en tjenestefri periode på minst 12 timer. Spørsmålet om eventuell prøve neste dag og tidspunktet for denne avgjøres for øvrig i samråd med tillitsvalgte. Etter turnéer på 3 dager eller mer skal musikerne ha en fridag.

 

1.4.1       Svangerskap

Gravide kvinner skal fritas for turnéplikt.

 

1.4.2       Godkjenning av reiserute

Forslag til reiserute skal forelegges tillitsvalgte for godkjenning minimum 4 uker før avreise. Godkjent reiserute skal foreligge 14 dager før avreise. Endringer kan deretter bare skje i samråd med til­litsvalgte. Forslag til turnébemanning drøftes med tillitsvalgte.

 

1.4.3       Innkvartering

Innkvartering skal være på hotell av høy standard. Dersom slikt ikke finnes, skal beste tilgjengelige hotell eller innkvarteringssted benyttes. Hver arbeidstaker skal så langt det er mulig ha eget værelse med bad eller dusj, samt WC. Der hvor dette ikke er mulig, skal en rimelig fordeling drøftes med tillitsvalgte.

 

1.5          Reisetid, arbeidstid, fritid

1.5.1       Daglig reise- og arbeidstid

Reise- og arbeidstid legges mellom kl. 08.00 og kl. 24.00. Den totale reise- og arbeidstid skal ikke overstige 12 timer pr. dag, med mindre annet er påkrevet på utreise- og hjemreisedager.

 

1.5.2       Reisetid på dager med konsert eller forestilling

Den effektive reisetiden skal på turné ikke overstige 5 timer på dager med konsert eller forestilling.

 

1.5.3       Pause

Det skal i løpet av arbeidsdagen være en pause på minimum 2 timer. Pausen skal for­trinnsvis legges mellom reise/prøve og forestilling/konsert, men kan legges til et annet tidspunkt etter avtale med de tillitsvalgte.

 

1.5.4       Arbeids- og reisefri periode

Det skal i løpet av døgnet være en arbeids- og reisefri periode på minimum 10 timer. Tidsrommet mellom kl. 24.00 og kl. 08.00 skal så vidt mulig omfattes av den arbeids- og reisefri perioden.

Det skal hver uke være en sammenhengende arbeids- og reisefri periode på minimum 36 timer, jf arbeidsmiljøloven § 51, lagt slik at det alltid inngår et helt døgn i ­perioden. Friperioden kan forskyves etter avtale med tillitsvalgte.

 

1.5.5       Fridag før turné

Hvis turnéen varer mer enn 10 dager, skal arbeidstakeren så vidt mulig ha en av sine fridager lagt så nær opp til turnéstart som mulig.

 

1.5.6       Reise på fridager

Det skal ikke reises på fridager med mindre det foreligger samtykke fra tillitsvalgte.

 

1.6          Særskilte godtgjøringer

1.6.1       Reise og arbeid mellom kl. 24.00 og 08.00

Arbeid mellom kl. 24.00 og kl. 08.00 lønnes etter bestemmelsene for overtid, jf Kap. 2, pkt. 5.3. For reise i samme tidsrom betales det alminnelig timelønn, såfremt det ikke benyttes soveplass eller utbetales nattillegg, jf reiseregulativet.  

 

1.6.2       Reise og arbeid på fridager

Eventuelt arbeid eller reise på fridager som ikke kompenseres med andre fridager, lønnes etter bestemmelsene for overtid, jf Kap. 2, pkt. 5.3.