Skriv ut

§11 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom


11.1 Yrkesskade
   Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av Rikstrygdeverket som yrkesskade) som følge av arbeid i virksomheten, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketryg­dens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.

11.2 Skade på reise
   Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeids­sted, og på tjenestereise.

11.3 Hvem omfattes
   Alle arbeidstakere tilsatt i virksomheten omfattes av ordningen.
   Arbeidstakere som har vært tilsatt i virksomheten dekkes også forutsatt at ska­den ble konstatert etter 1.5.86.

11.4 Tap i framtidig erverv
   Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100 %, settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervs­messige uførhet er lavere.

11.5 Menerstatning
   Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:
   - 15-30 % medisinsk invaliditet 1 G
   - 30-70 % " " 2 G
   - Over 70 % " " 3 G

11.6 Død
   Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de etterlat­te som definert i
   § 10.3.

11.7 Samordning av § 10 og § 11
   Den samlede erstatning til de etterlatte etter § 10 og § 11 kan ikke overstige 18 G.

11.8 Samordning med lov om yrkesskadeforsikring
I de tilfelle lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter ovennevnte regler ved erstatningsutmålingen, utbetales bare erstatning etter loven.
I de tilfelle der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter § 11,
pkt. 11.1 - 11.7, enn etter lov om yrkesskadeforsikting, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

11.9 Forsikringsplikt
   Virksomheten plikter å tegne forsikring som dekker ovennevnte ytelser, jfr. for øvrig § 10.

11.10 Dekning av utgifter
   Under sykdomsfravær som følge av ulykkes­tilfelle i tjenesten, får den skadede i tillegg til lønn etter
   § 8.2, dekket alle utgifter til lege, medisin og forbindings­saker, og fysikalsk behandling i forbindel­se med skaden.
11.11 Utbetaling
   Virksomheten plikter umiddelbart å melde skadetilfellet til forsikringsselskapet.