Skriv ut

3. Oppsigelse og omplassering


3.1          Oppsigelsesfrister

3.1.1       Hovedregel

Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet

 

3.1.2       Særskilte oppsigelsesfrister

For øvrig kommer oppsigelses­fristene i arbeidsmiljøloven § 58 nr. 2 - 9 til anvendelse.

 

3.2          Omplassering

3.2.1       Musikere

Når praktiske eller kunstneriske hensyn tilsier det, kan en musiker omplasseres til en annen plass i ensemblet. Før arbeidsgiver fatter vedtak om omplassering, skal saken drøftes med musikeren og musikernes tillitsvalgte, og vurderes av virksomhetens kunstneriske ledelse i samråd med et sakkyndig utvalg av musikere. Sammen­setningen av det sakkyndige ut­val­get fastsettes i særavtale.

En musiker kan også selv søke omplassering til annen plass i ensemblet. Søknaden skal drøftes med musi­ker­nes tillitsvalgte og kan om nødvendig legges fram for den kunstneriske ledelsen og det sakkyndige ut­valget.

Dersom en fast tilsatt musiker med 10 års tjeneste eller mer i en stilling blir omplassert til en lavere lønnet stilling, skal musikeren beholde sin lønnsplassering i den opprinnelige stillingen. Musikeren  mindre enn 10 års tjeneste i den opprinnelige stillingen, lønnsplasseres i den nye stillingen, med et tillegg som svarer til like mange tideler av differansen mellom lønnen i den tidligere og i den nye stillingen, som antall tjenesteår i den høyere lønnede stillingen.

 

3.2.2       Andre

Ved omplassering eller overgang til lavere lønnet stilling pga. sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin tidligere lønnstrinnsplassering som en personlig ord­ning.