Skriv ut

§ 2 ARBEIDSTID/TJENESTETID


2.1 Individuell øving.
 
Tjenesten skal tilrettelegges slik at den enkelte musiker får tilstrekkelig tid til individuell øving innenfor en normalarbeidsuke, jfr. fellesbestemmelsenes § 4.2. (p.t .35 1/2t)
 
2.2 Prøver
 
Ordinær prøvetid legges mellom kl. 10.00 og 16.00.
 
For dager med ett frammøte er den ordinære prøvetiden 5 timer for den enkelte musiker. Ved spesielt store og kompliserte oppsetninger, eller når andre forhold nødvendiggjør en utvidelse av prøvetiden, skal den enkelte musiker kunne prøve i seks timer på dager med ett frammøte.
 
For musiker som har forestilling eller kveldsprøve samme dag skal ordinær prøvetid være 11.00 - 15.00
 
For musikere som avlønnes pr prøve, er prøvesatsen kr 1600,- for inntil 3 timer, deretter kr 267,- pr. påbegynt halvtime. Dersom musikeren innkalles til prøve av en fast varighet, skal han minst betales for denne tid.
 
Avbrytes arbeidet i mindre enn 2 sammenhengende timer, blir avbrytelsen å regne som løpende arbeidstid.  Repetitører skal lønnes minst 8 % høyere enn minstelønn.
 
For prøver på sønn- og helligdager betales 100 % tillegg.
 
2.3 Forestillinger
 
Forestilling avregnes med minimum 4 timer iberegnet sminking/klargjøring av instrumenter mm (normalt en halv time før forestillingens begynnelse, dersom tidligere innkalling ikke foreligger) og avsminking med mer (normalt ett kvarter etter forestillingens slutt). Faktisk tid utover 4 timer regnes som arbeidstid.
 
På dager med generalprøve eller premiere skal ikke en musiker som er med i forestillingen medvirke i annen forestilling. På slike dager skal musikeren ikke kunne innkalles til prøve på annen forestilling. Ordinær prøve på den forestilling som senere på dagen skal ha generalprøve eller premiere skal derimot kunne holdes dersom det er behov for det. Musikeren har krav på prøvefri dagen etter premiere.
 
For musikere som lønnes pr forestilling er forestillingssatsen kr. 1911,- pr. forestilling.
 
For dobbeltforestilling betales 1 dagsgasje/forestillingshonorar ekstra. To forestillinger, som medregnet pausen ikke varer mer enn 3 timer til sammen regnes som én forestilling.
 
Når to forestillinger blir avviklet mellom kl. 10.00 og 16.00 regnes disse ikke som dobbeltforestilling.
 
Generalprøve betales som forestilling.