NTO Avtaler > Stavanger Symfoniorkester - MFO og NTL > Kapittel 1 - Fellesbestemmelser > §6 Overtid - merarbeid - forskjøvet arbeidstid
Skriv ut

§6 Overtid - merarbeid - forskjøvet arbeidstid


6.1 Generelt
   Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig og holdes innenfor de grenser som er satt i arbeidsmiljølovens § 50, jfr. også AML § 49.
   Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle kan pålagt opparbeidet overtid avspaseres time for time med utbetaling av overtidstil­legget (differansen mellom timelønn og overtidsgodtgjørelse).
   For overtidsarbeid skal overtid regnes i hele timer i henhold til § 5.7.

6.2 Definisjoner
Som overtidsarbeid regnes alt pålagt arbeid utover det antall arbeidstimer/tjenestetimer som er fastsatt for full stilling (jfr. § 4.2).
Deltidsansatte utbetales godtgjøring for forskjøvet arbeidstid.
Med timelønn forstås i denne paragraf årslønn dividert med 1850.
For arbeidstakere som har redusert arbeidstid eller som er deltidstilsatt regnes den arbeidstid som går ut over den avtalte, men innenfor den alminnelige arbeidstid, som merarbeid.

6.3 Arbeid av arbeidstakere med særlig selvstendige stillinger
   Arbeidstakere som har arbeid av ledende art, eller som har en særlig selvstendig stilling har ikke rett til overtidsgodtgjørelse med mindre de i arbeidstiden er pålagt å følge dem de er satt til å lede. Hvilke stillinger dette gjelder fastsettes i forhandlinger mellom partene.
   Arbeidstakere som er unntatt fra bestemmel­sene om overtidskompensasjon, kan etter avtale tilstås en fast godtgjø­ring etter B-regulativet
6.4 Alminnelig overtidsgodtgjørelse

6.4.1 Dagregnskap
De første 4 timene lønnes med 50 % overtidstillegg. For overtid utover 4 timer er tillegget 100 %.

6.4.2 Ukeregnskap
Overskridelse av uketimetallet ut over de timer som er kompensert i dagregnskapet lønnes med 50 % overtidstillegg for de første 4 timene. For overtid ut over 4 timer er tillegget 100 %.

6.5 Prosenttillegg for arbeidstakere med dagarbeid/kveldsarbeid

6.5.1 100 %
   For overtidsarbeid utført på helge- og høy­tidsdager og påskeaften, samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

6.5.2. 100 %
   1. For overtidsarbeid utført mellom kl. 21.00 og kl. 07.00 neste dag.
   2. For overtidsarbeid på lørdager og søn­dager.
   3. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager.

6.6 Prosenttillegg for arbeidstakere med skiftarbeid

6.6.1 100 %
   For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl. 12.00 på pinse- og julaften.

6.6.2 100 %
   For overtidsarbeid etter kl. 23.00 og så lenge arbeidet pågår, samt for overtids­arbeid påbegynt før kl. 06.00 og som varer fram til ordinær arbeidstids begynnelse.

6.7 Prosenttillegg for arbeidstakere med delt dagsverk
   For overtidsarbeid i forbindelse med delt dagsverk utbetales et prosenttillegg til­svarende de regler som gjelder for arbeids­takere med dagarbeid/kveldsarbeid, når ordinær ar­beidstid er oppfylt.

6.8 Tilkalling

6.8.1 Overtidsarbeid som etter tilkalling ikke finner sted umiddelbart etter eller før den ordinære arbeidstid, godtgjøres som om ar­beidet varte i minst 3 timer. Hvis arbeidet avbrytes, betales ikke ekstra for nytt overtidsarbeid dersom dette påbegynnes in­nenfor de beregnede 3 timer. For øvrig reg­nes påbegynt halvtime som halv time.

6.8.2 De som til bestemt tid møter opp etter til­kalling, men må gå igjen fordi deres assis­tanse ikke trengs eller fordi den ikke trengs så meget som 3 timer, blir lønnet for 3 arbeidstimer.
   Hvis tilkallingen gjelder arbeid til fore­stilling(er), lønnes de tilkalte som bestemt for den eller de forestillinger de er tilkalt til.

6.10 Dekning av utgifter

6.10.1 Ved nattarbeid som varer utover kl. 23.30, godtgjøres bilutgifter mot kvittering for så
vidt rutegående transportmiddel ikke kan nåes eller ventetiden på transportmidlet
vil overstige 20 min.

6.10.2 Arbeidstakere som arbeider 11 timer eller mer, og som ikke gis 3 timers pause, utbe­tales kostpenger med kr 80,- eller arbeidsgiver bekoster varm middag.

6.10.3 Arbeidstakere med dagarbeid/kveldsarbeid har dersom overtid på minst 2 timer varsles samme dag, rett til kostpenger med kr 80,- dersom de ikke gis anledning til å spise hjemme, el­ler de ikke får mat i virksomhetens kantine. Jfr. arbeidsmiljøloven.