Skriv ut

§2 Fast tilsatte lønn


2.1 Lønnsregulativ
Fast tilsatte som omfattes av denne overenskomst, skal lønnes etter følgende satser: 

Ans.
Trinn
Årslønn pr.
Årslønn pr.
 
01.04.2013
01.04.2014
0
6
377 778
390 245
2
9
389 288
402 135
4
11
399 290
412 467
6
13
407 997
421 461
8
15
418 705
432 522
10
17
430 355
444 557
12
20
448 827
463 638
14
25
484 841
500 841

2.2 Ansiennitetsberegning
Ved tilsetting godskrives tilsatt etter følgende retningslinjer:

For koreografer gir 100 minutters koreografi 2 års ansiennitet. I denne sammenheng regnes en musikal som 50 minutters koreografi.
For mindre produksjoner skal ansiennitetsberegningen foretas forholdsmessig ut fra 1/2 eller 1/3 normalproduksjon.
I et fast tilsettingsforhold regnes ansiennitet fortløpende etter år.
Treårig eller lengre utdanning på høgskolenivå gir 2 års ansiennitet.

2.3 Tvist om ansiennitet
Tvist om grunnlaget for og beregningen av ansiennitet avgjøres med endelig virkning for kontraktsåret av en oppmann, etter at teatret og den tilsatte, Norsk teater- og orkesterforening og den tilsattes fagorganisasjon er gitt anledning til å uttale seg. Oppmannen oppnevnes av Riksmeklingsmannen.

2.4 Honorering av kombinasjonsoppgaver
Dersom den tilsatte er virksom innenfor flere fagområder enn det vedkommende har hovedansvaret for på en og samme produksjon, og som omfattes av denne overenskomsten, skal den tilsatte for dette arbeidet normalt lønnes med 50 % av det som er normalavlønning på dette fagområdet.

Dersom spesielle forhold skulle tilsi at man bør fravike dette, står partene fritt til å avtale en høyere prosentsats av normalavlønningen.
Forøvrig henvises til §§ 2.8 og 24.

2.6 Ferie
Den fast tilsatte har hvert år krav på 4 ukers sammenhengende ferie i henhold til ferieloven. I tillegg gis 2 ukers fri m/lønn som kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Denne fritid legges fortrinnsvis i tilknytning til teatrets ordinære ferietid, med mindre annet er avtalt i god tid på forhånd.

2.7 Fremføringsrett
Den tilsatte overdrar til teatret retten til å fremføre/vise dennes verk, i den utstrekning dette er nødvendig for at arbeidsavtalen skal kunne oppfylles. Se forøvrig § 9.

2.8 Godtgjørelse for annet arbeid
Dersom den tilsatte må utføre arbeid han normalt ikke kan tillegges, skal godtgjørelse for dette avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. Se §§ 2.4 og 24.