Skriv ut

B. Honorarbestemmelser


B-1 Grunnhonorar
utgjør kr 270 275,-  for en vanlig oppføring.
 
Ved andre typer utviklingsorienterte og/eller eksperimentelle produksjoner under utprøving, også overfor et lite publikum med få forestillinger kan det avtales avvikende honorar utfra hvordan det enkelte prosjekt er definert. I slike tilfeller kan eksempelvis avtalene mellom Dramatiker¬forbundet og Den unge scenen eller Dramatikkens hus nyttes.  Dersom produksjonen innen visningsperioden blir en normal oppføring ved samme teater, skal ordinært grunnhonorar benyttes, med fradrag av allerede utbetalte vederlag. I disse tilfellene inngår alle billettinntektene i royaltygrunnlaget.

Partene forplikter seg til å tydeliggjøre mindre utviklingsorienterte prosjekter og deres vederlag i løpet av denne avtaleperioden.
 
B-2  For øvrig gjelder følgende:
A. Ferdig verk
For ferdig verk forfaller grunnhonoraret i sin helhet ved antagelse, som medfører inngåelse av normalkontrakt.
B. Utviklingskontrakt
For verk som ennå ikke er ferdig forfaller:
- 1/6 av grunnhonorar når teatret ber om å få utviklet et manuskript på grunnlag av en idé eller synopsis.
- 1/6 under arbeid.
- 1/6 ved innlevering av fullstendig manuskript.
- 3/6 ved antagelse
C. Refusjon
Dersom prosjektet skrinlegges skal dette formidles skriftlig av teateret. I slike tilfeller beholder dramatikeren utbetalt honorar. I så fall har ikke partene ytterligere krav mot hverandre, og alle rettigheter til en eventuell videre utnyttelse av verket ligger hos dramatikeren.
D. Gjenbruk
Ved nye oppføringer av verket betales et honorar lik 50 % av gjeldende grunnhonorar.
 
B-3  Nye dramatiske verk/dramatiseringer
A. Helaftens verk i følge definisjoner: Grunnhonorar.
For spesielt omfattende dramatiske verk kan det føres forhandlinger mellom dramatikeren og teatret om honorarets størrelse.
B. Forestillinger kortere enn helaftens verk, gruppearbeid, revyer, kabareter, collager etc. honoreres pro rata.
C. En dramatisering honoreres med 50 % av grunnhonoraret til dramatikeren.
For spesielt omfattende dramatiseringer eller enklere oppgaver kan det føres forhandlinger mellom dramatikeren og teatret om honorarets størrelse.
D. Bearbeiding av egne eller andres verk honoreres etter avtale i hvert enkelt tilfelle.
 
B-4  Opsjon
Opsjonsbeløpet utgjør 5 % av grunnhonoraret pr. halvår. Utbetalt vederlag for opsjon går til fradrag dersom verket innkjøpes. Teateret har rett til å fornye opsjonen en gang, til sammen et år. Deretter må det inngås ny avtale.