Skriv ut

§8 Leilighetsvis tilsatte musikere


1. Lønn og frammøte
 
Musiker som engasjeres eller tilsettes som vikar eller ekstramusiker for et tidsrom på inntil 1 måned skal ha lønn som følger:
Lønnen beregnes på grunnlag av
Konsertmester/solo: lønnstrinn 33
Øvrige: lønnstrinn 25
 
For musikere som ikke samtidig har fast ansettelse i annet  norsk orkester (frilansmusikere med medlemskap i MFO),  er beregningsgrunnlaget 3 lønnstrinn høyere, d.v.s.
Konsertmester/solo: lønnstrinn 36
Øvrige: lønnstrinn 28.
 
Satser pr. dag:
Ett fremmøte inntil 5 timer: 1/17 av mnd. lønn.
To fremmøter inntil 6 timer: 1/13 av mnd. lønn.
Fremmøte inntil 3 timer: 1/22 av mnd. lønn.
 
For tjeneste som konsertmester betales i tillegg kr. 100 pr. prøve og kr. 300 pr. konsert.
 
Satsene inkluderer lyd- og bildefesting.
 
Musiker som tilsettes for l måned eller mer lønnes etter overenskomstens ordinære
lønnsbestemmelser.
 
Satsene gjelder fra 1.5.2010
 
2. Særskilte tillegg
2.1 Biinstrument

For tjeneste med biinstrument betales et tillegg på kr 80,00 pr. biinstrument for hvert
frammøte. Som biinstrument til slagverk regnes kun pauker, melodiske slagverkinstrumenter og elektronikk.
 
 
3. Andre bestemmelser
3.1 Tilreisende musiker
I de tilfeller der musikerne er tilreisende og må overnatte, skal det betales 1/17 mnd lønn pr. dag med enten prøve eller konsert. Ved to fremmøter skal det betales 1/13 av månedslønn.

 
3.2 Turné
For tjeneste utenfor orkestrets faste arbeidssted (turné) skal det betales minst 1/17 mnd.lønn pr. dag orkestret er på turné. Det betales ikke for ev. fridag på turné.
Slik tjeneste skal være nærmere avtalt og angitt i arbeidsavtalen, som også skal omhandle andre særskilte betingelser for tjenesten. Statens reiseregulativ gjøres gjeldende.

 
3.3 Transport av instrumenter
Utgifter til transport av større instrumenter (cello, harpe, bass, slagverk o.l.) skal dekkes av orkesterselskapet.