Skriv ut

§ 3 Oppsigelse


3.1 Skriftlighetskrav

Oppsigelse skal skje skriftlig.

3.2 Oppsigelsesfrister

3.2.1 Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.

 

3.2.2 For øvrig kommer de særlige oppsigelses­fristene i arbeidsmiljølovens (AML) § 58, nr. 2 - 9 til anvendelse. Ved oppsigelse i henhold til Arbeidsmiljølovens § 59. Oppsigelse ved hendinger som ikke kan forutses, gjelder for fast tilsatte musikere en oppsigelses­frist på 2 måneder.

3.3 Omplassering og nedrykking

3.3.1 Når praktiske eller kunstneriske hensyn tilsier det, kan den kunstneriske ledelsen i samråd med et sak­kyndig utvalg av musikere flytte en musiker til annen plass i orkestret. Videre kan en musiker gjennom musikernes tillitsvalgte søke virksom­heten om ned­rykking til annen plass i orkestret.

3.3.2 Dersom omplassering skjer som nedryk­king på grunn av framskreden alder, svekket helse eller andre uforskyldte årsaker, skal musiker med 10 års tjeneste eller mer i den høyere stilling beholde denne stil­lingens lønn.

Musiker med mindre enn 10 års tjeneste i den høyere stillingen vil få utbetalt lønn som for den lavere stillingen med et tillegg til­svarende så mange tideler av differansen mellom nettolønn i den høyere og lavere stilling som vedkommende har tjenesteår i den høyere stilling.

3.3.3 Nedrykk i lønn fører ikke til tap av pensjons­rettig­heter.

3.4 Innskrenkning/rasjonalisering

Ved innskrenkning skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste sies opp først. Jfr. for øvrig arbeidsmiljølovens § 60, nr. 2 og Hovedavtalen. Ved gjeninntakelse skal de med lengst ansien­nitet tas inn først.

3.5 Annet

Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens kap. XII.