Skriv ut

§4 Arbeidstid


4.1 Definisjoner
Arbeidstid
Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiveren.
Tjenestetid
Med tjenestetid menes den del av arbeidstiden hvor arbeidstaker er satt til å gjøre tjeneste i henhold til virksomhetens tjenesteplan, jfr. AML § 10-3
Dagarbeid/Kveldsarbeid
Med dagarbeid/kveldsarbeid menes en arbeidstidsordning med en fast gjennomgående plassering av den daglige sammenhengende arbeidstid på dag- eller kveldstid.
Skiftarbeid
Med skiftarbeid menes en arbeidstidsordning der den daglige sammenhengende arbeidstid kan variere i tidsrommet kl. 07.00 - kl. 23.00. Det vises til AML § 10-4
Delt dagsverk
Med delt dagsverk menes en arbeidstidsordning der den daglige arbeidstid deles opp i to eller flere frammøter pr. dag.
Fleksibel arbeidstid
Med fleksibel arbeidstid menes en arbeidstidsordning der en del av den daglige arbeidstid kan legges til en kjernetid og hvor den enkelte arbeidstaker kan variere den øvrige arbeidstid innenfor en ytre ramme.
Forskjøvet arbeidstid
Med forskjøvet arbeidstid menes endring i frammøtetidspunkt i forhold til ordinær arbeidstid.
 
4.2 Ordinær arbeidstid
Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke (jfr. for øvrig AML § 10-4, 10-8 og 10-9. Den daglige arbeidstid skal ikke overstige 8 timer pr. dag.

For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under AML § 10-4(4), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 time pr. uke.

For administrativt personale er arbeidstiden 37,5 time pr. uke inkl. 20 min. spisepause pr. dag.
4.3 Daglig arbeidstid
Den daglige arbeidstid legges fortrinnsvis mellom kl. 07.00 - kl. 23.00. Søn- og helligdager som er spilledager og 1. og 17. mai legges arbeidstiden mellom kl. 13.00 - kl. 23.00. Det kan avtales gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ved den enkelte virksomhet (jfr. AML § 10-5).
4.4 Arbeidstidsordninger
4.4.1 Skiftordninger

For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under AML § 10-4(4), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 timer pr. uke.
Det skal utarbeides en arbeidsplan som viser den enkelte arbeidstakers arbeid og fritid, jfr. AML § 10-3. Arbeidsplanen skal settes opp etter lokale drøftinger. Tilsatte kan i perioder fravike skiftplanen etter lokal avtale. Varsel om slike endrin­ger skal gis minst 1 uke i forveien.

For øvrig vises det til § 4.4.3 om varsel og varighet av endring av arbeidstidsordninger.

4.4.2 Andre arbeidstidsordninger
Ved delt dagsverk, dagarbeid og ved bruk av fleksitid skal den ordinære arbeidstid ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke.
 
4.4.3 Endring av arbeidstidsordninger
Ønsker en virksomhet å gå over til eller bort fra en arbeidstidsordning skal det gis minst 3 ukers varsel, og den nye arbeidsordning skal vare i minst 3 måneder. Når lokale forhold krever det kan andre ordninger avtales lokalt
 
4.4.4 Fleksibel arbeidstid
Innføring av fleksibel arbeidstid fastsettes etter lokale forhandlinger med vedkommende organisasjons tillitsvalgte.
 
4.4.5 Forskjøvet arbeidstid
Når partene i avtaleperioden lokalt er eni­ge om å forskyve arbeidstiden innenfor den gjeldende arbeidstidsordning (jfr. § 4.4.3) skal varsel så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mindre enn 1 dag i forveien. Enighet om forskyvning skal kun avtales én gang i avtaleperioden, og ikke hver gang forskyvning er aktuelt.

Hvis en arbeidstaker pålegges forskjøvet arbeidstid samme dag eller natten etter at vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid, betales som for overtid inntil arbeidsti­dens begynnelse neste dag.
 
 
4.6 Fridager/Helligdager

4.6.1
Langfredag, påskeaften, 1. påskedag, pinseaften, 1. pinsedag, julaften og 1. juledag kan ikke avregnes som fridag i henhold til arbeidsplan

4.6.2
Må det arbeides på fridager som ikke kom­penseres på annen måte, betales det et til­legg til ordinær lønn på 100 %. Denne be­stemmelse betyr at arbeidstakere som påleg­ges arbeid på en fridag, lønnes med timelønn tillagt 100 %.
 
4.7 Arbeid med forestilling
Personale som er beskjeftiget med forestillingen, kan ikke overføres til annet arbeid i den tid
forestillingen pågår.