Skriv ut

D. Tvister, reguleringsbestemmelser og virkningstid


D-1  Tvisteløsning
Tvister vedrørende forståelsen av denne overenskomsten og/eller tilhørende normalkontrakt kan etter avtale mellom NTO og NDF bringes inn for en egen nemnd hvis det ikke oppnås enighet gjennom direkte forhandlinger mellom partene.
Nemnden består av tre medlemmer, hvorav NTO og NDF oppnevner hver sin og i fellesskap utpeker nemndens tredje medlem.
 
Nemndens avgjørelser er kun rådgivende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt..
 
D-2  Virkningstid og oppsigelse
Denne avtale med tilhørende normalkontrakt løper fra 26. oktober og fram til 31. desember 2013.
 
 
Oslo, 26. oktober 2012