Skriv ut

Kap 1.5 Militærtjeneste og siviltjeneste


1.5.1 Krav til tjenestetid
Arbeidstaker med minst 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste ved DNO&B som omfattes av overenskomsten, utbetales lønn i samsvar med pkt. 1.5.2 nedenfor under militærtjeneste, tjeneste i Sivilforsvaret, pliktig polititjeneste og under avtjening av sivil tjenesteplikt.

1.5.2 Lønn
Arbeidstaker uten forsørgelsesbyrde utbetales en tredjedel av den sivile lønn under førstegangstjenesten. Ellers utbetales full lønn. Når tjenesten varer mer enn en uke (7 dager), gjøres det fradrag i den sivile lønn for tjenestetillegg. Det gjøres også fradrag for forsørgertillegg og botillegg når arbeidstakeren har full lønn.
 
For vernepliktig og utskrevet befal skal det i den sivile lønn trekkes et beløp som svarer til den militære grad/stillings hovedregulativlønn. Er sistnevnte lønn større enn den sivile stillings lønn, faller den sivile lønn helt bort.
 
1.5.3 Ferieopptjening
Ferie opptjenes under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt som om arbeidstaker var i ordinært arbeid, dersom arbeidstakeren utbetales lønn etter pkt. 1.5.2. Opptjent ferie kan anses avviklet under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt med maksimum 3 uker i tiden 1. juni   30. september og resten av tiden innenfor ferieåret. Opptjente feriepenger utbetales uten trekk som nevnt i pkt. 1.5.2. For arbeidstaker som ikke har lønn etter pkt. 1.5.2 gjelder ferieloven § 10 nr. 5.
 
1.5.4 Repetisjonsøvelse
Arbeidstaker som møter til pliktig repetisjonsøvelse i forsvaret eller sivilforsvaret beholder sin lønn hos arbeidsgiver under øvelsen. Det gjøres fradrag for godtgjøringer som arbeidstakeren mottar fra forsvaret eller sivilforsvaret. Ferie opptjenes som om arbeidstaker var i ordinært arbeid.
 
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito