Skriv ut

Kap. 1.6 Permisjon


1.6.1 Velferdspermisjoner
Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 2 uker eller 1 måned med halv lønn innen kalenderåret.

Velferdspermisjoner kan i særskilte tilfeller gis for pass av barn under turnéer hvor ansvaret ikke kan overtas av den andre av foreldrene.

1.6.2 Avleggelse av eksamen
I forbindelse med avleggelse av eksamen gis det fri med lønn eksamensdagen samt 2 lesedager før hver eksamensdag. Ved avleggelse av hjemmeeksamen over en lengre periode gis det fri med lønn den dagen oppgaven leveres og 2 lesedager før eksamen.

1.6.3 Studiepermisjon
Det gis 3 års utdanningspermisjon uten lønn for arbeidstakere som har vært ansatt i DNO&B sammenhengende i 2 år, jf arbeidsmiljøloven § 12 11.
 
Permisjon med lønn i samband med yrkesrelevante studieformål kan gis til arbeidstakere som har vært tilsatt i DNO&B sammenhengende i minst 2 år.
 
For videreutdanning som er relevant for stillingen, kan DNO&B innvilge arbeidstakere full lønn for permisjonstiden eller deler av denne.
 
Det gis ikke permisjon med lønn for grunnutdanning.
Studiepermisjon kan, dersom tjenesten tillater det og etter arbeidsgivers vurdering, også innvilges til arbeidstakere med mindre enn 2 års sammenhengende tjeneste i DNO&B.
 
1.6.4 Annen permisjon
Etter 5 års sammenhengende tilsetting kan arbeidstakeren, såfremt tjenesten tillater det, gis ulønnet permisjon i inntil 2 år. Slik permisjon kan, dersom tjenesten tillater det og etter arbeidsgivers vurdering, også innvilges til arbeidstakere med mindre enn 5 års sammenhengende tjeneste i DNO&B.
 
Lengre permisjoner kan avtales i det enkelte tilfelle.
 
Arbeidstakere som er tildelt stipend fra Fond for utøvende kunstnere eller Statens kunstnerstipend har rett til permisjon med hel eller delvis lønn for bruk av stipendet.
 
Varsel/søknad om slik permisjon må fremmes innen 6 måneder før aktuelt tidspunkt for permisjonens begynnelse.
Permisjoner i forbindelse med hospitering, utplassering eller andre kompetansehevende tiltak vurderes særskilt.
 
1.6.5 Sangsolister, korsangere og dansere
Med DNO&Bs samtykke for hver enkelt anledning har sangsolisten, korsangeren eller danseren rett til i sesongen å opptre utenom DNO&B. Nekter DNO&B å gi slikt samtykke skal avslaget være saklig begrunnet.
 
Under permisjonstiden for engasjement bortfaller gasjen for den tiden vedkommende er borte fra DNO&B, med mindre fraværet varer mindre enn 8 dager. Går det mindre enn 4 døgn mellom hver permisjon, regnes permisjonen for ett fravær, slik at gasjen bortfaller med mindre det samlede fravær varer mindre enn 8 dager.
 
For sangsolister gjelder følgende:
I den grad spilleplanen tillater det, kan det innvilges permisjon med lønn inntil 4 uker (24 virkedager) pr sesong, og dagene kan enten avvikles i sammenheng eller som separate dager. Når denne permisjonen er gitt, kan den ikke kalles tilbake. For sangsolister kan det i tillegg innvilges ytterligere permisjonsdager med lønn, dersom dette ikke medfører tilleggskostnader for DNO&B. Denne permisjonen gis med forbehold om gjenkalling, og sangsolisten vil være forpliktet til å stille opp på arbeid på 24 timers varsel dersom de blir tilkalt. Det understrekes at de 2 kompensasjonsukene i kapittel 2.4.1 må være avviklet før lønnet permisjonen tas ut. Utover denne bestemmelsen kan sangsolisten søke ulønnet permisjon for oppdrag av langre varighet utenfor huset.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito