Skriv ut

§20 Arbeidsstans


Partene i denne overenskomst vil ved tariffrevisjon eller ved varsel om arbeidsstans etter Arbeidstvistloven godta som gyldig plassoppsigelse for den tilsatte et varsel utvekslet mellom Norsk teater- og orkesterforening og den tilsattes fagorganisasjon. Oppsigelsen skal gis med minst 14 dagers varsel og i form og innhold være i samsvar med arbeidstvistlovens § 28.