Skriv ut

§ 9 Stedfortredertjeneste/konstituering


9.1 Plikt

Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste.

9.2 Stedfortredertjeneste på samme nivå

Økes den ordinære arbeidsbyrde vesentlig i en lengre periode, kan det, etter drøfting med tillitsvalgte i vedkommende organisasjon, gis en passende godtgjøring.

9.3 Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling

9.3.1 Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling utbetales etter en ukes sammenhengende tjeneste den høyere stillings lønn når vedkommende overtar stillin­gens fulle arbeids- og ansvarsområde.

9.3.2 Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring.

9.4 Konstituering i lederstillinger

9.4.1 Ved konstituering (midlertidig tilsetting) i høyere lønnet stilling, utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommen­de ville fått ved opprykk til stillingen.

9.4.2 Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig utover 1 måned pga. syk­dom, permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen.