Skriv ut

§13 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer


13.1 Generelt

For arbeidstakere som er tilsatt ved virksomhetene, herunder arbeidstakere som går på attføring, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til ektefelle/samboer og andre som for en vesentlig del ble forsørget av arbeidstakeren.

13.2 Erstatningens størrelse

13.2.1 Heltidsansatte:

Under 50 år: 10.0 G
" 51 " 9.5 G
" 52 " 9.0 G
" 53 " 8.5 G
" 54 " 8.0 G
" 55 " 7.5 G
" 56 " 7.0 G
" 57 " 6.5 G
" 58 " 6.0 G
" 59 " 5.5.G
Over 59 " 5.0.G
G = grunnbeløpet i Folketrygden

13.2.2 Deltidsansatte

For deltidsansatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken - dog slik at minste utbetaling er 2 G, og for arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. Slik avkorting foretas ikke når arbeidstiden i inntil 1 år reduseres i medhold av arbeidsmiljølovens § 46 A.

13.3 Begunstigelse

 

13.3.1 Rekkefølge

Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt):

A. Avdødes ektefelle eller registrerte partner (se dog bokstav C).

B. Samboer (se dog bokstav C).

C. Barn under 18 år. Disse skal ha utbetalt minst 40% av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle, registrert partner eller samboer.

D. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

13.3.2 Samboer

Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de siste 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på det tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kunne inngås.

13.4 Begravelsesbidrag

Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn til dødsboet.

13.5 Forsikringsplikt

Virksomheten plikter å tegne gruppelivsforsikring til dekning av ovennevnte ytelser. Før virksomheten velger forsikringsselskap skal valg av selskap drøftes med de tillitsvalgte.

13.6 Utbetaling

Virksomheten plikter å utbetale ovennevnte ytelser uoppfordret.