NTO Avtaler > Stavanger Symfoniorkester - MFO og NTL > Kapittel 5 - Særbestemmelser > §4 Godtgjøring for særskilt arbeidstid og ekstratjeneste m.v.
Skriv ut

§4 Godtgjøring for særskilt arbeidstid og ekstratjeneste m.v.


4.1.1
§ 6.5 og § 6.7.
Tjeneste ut over de begrensningene som følger av pkt. 3.1.2 regnes som overtid, jfr. Fellesbestemmelsene
 
4.1.2
medvirket, beregnet som overtid, jfr. Fellesbestemmelsene § 6.5 og § 6.7. Utført tjeneste disse dagene
inngår i den ukentlige tjenestetid.
For prøve, konsert eller forestilling på 1. eller 17. mai skal musikeren betales ekstra for den tid han har
 
4.2.1
regnes ikke som oppdeling av tjenesten/delt dagsverk..
Hvilepauser som anordnes i henhold til bestemmelsene i AML § 10-9 eller etter arbeidstakernes ønske,
 
4.2.2
musiker ha et opprykkstillegg på minimum kr 116,00 pr. prøve, og minimum kr 226,00 pr.
konsert/forestilling. Det er en forutsetning at tillegg som avregnes innenfor hver 30 dagers periode ikke
skal overstige det lønnstillegg musikeren ville ha fått ved ordinært stillingsopprykk i den høyere
stillingen.
Når en musiker gjør tjeneste i en høyere stilling enn den vedkommende har lønn for, skal vedkommende
 
4.2.3
solistisk karakter. Hertil regnes ikke de solopartier som er vanlig for 1. instrumenter i orkesterlitteraturen.
Avtale om ekstra godtgjøring skal treffes mellom musikeren og arbeidsgiver i god tid og senest 14 dager
før første prøve.
Uten særskilt godtgjøring kan musikeren ikke pålegges å utføre solistiske oppgaver eller oppgaver av
 
4.2.4
utbetales et tillegg på B-regulativets trinn 22.
Blåsere med fast tilleggsinstrument (som fløyte m/piccolofløyte, obo m/engelsk horn, klarinett m/ESSklarinett)
 
4.2.5
forpliktelse, for eksempel obo d'amore, viola da gamba, altfløyte, wagnertuba, basstrompet, ESS-klarinett
eller annet spesialinstrument, må det treffes særskilt avtale mellom musikeren og arbeidsgiver. Avtalen
skal treffes i god tid, og senest 14 dager før første prøve.
For utførelse av oppgaver på instrument som faller utenfor vedkommende musikeres vedtatte fastsatte
 
4.2.6
kompensasjon gis den medvirkende musiker et tillegg tilsvarende 5 timer på topp ansiennitet på lønnsplan
M12 per prosjekt.
Særbestemmelsenes § 4.2.2 og § 4.2.3 gjøres ikke gjeldende ved kammermusikktjeneste. Som
 
4.2.7
Arbeid i prøvespillkomite betales etter statens regler for komitegodtgjøring.