Skriv ut

§4 Førstegangshonorar:


4.1
Grunnhonoraret betales for et talestykke av normal vanskelighetsgrad. For spesielt krevende oversettelser (­lyriske eller klassiske verker, musikkspill, operaer o.l.), for oversettelser som krever bearbeidelse, samt ved særlig kort leveringsfrist, avtales honoraret i hvert enkelt tilfelle.

4.2
Ønsker teatret at oversetteren skal foreta endringer som ikke skyldes oversettelsens kvalitet, utløser dette et merhonorar etter særskilt avtale, som inngår i det førstegangshonorar evt. gjenbrukshonorar skal beregnes ut fra.

4.3
Leverer oversetteren på oppdrag fra teatret et nytt spillemanus i fotokopierbar stand, på papir eller diskett etter oppdragsgivers ønske, hvor eventuelle endringer under prøvetiden er innarbeidet, betales dette med inntil 1 /10 av avtalt honorar, i forhold til antall endringer fra originalmanuset. Bestemmelsen bortfaller dersom oversetteren er forpliktet til dette etter § 5.

4.4
Førstegangshonoraret forfaller til betaling med 1/3 ved undertegning av kontrakten, 1/3 ved innlevering av oversettelsen, og 1/3 senest seks uker etter innleveringsdagen (jfr. dog § 3) eller som avtalt.