Skriv ut

§16 Pensjonsforhold


16. 1 Pensjon

 

16.1.1 Generelt

Det er inngått avtale om tilslutning til felles pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med virkning fra 1.5.1994.

Arbeidstakerens andel av premien settes lik 2% av pensjonsgrunnlaget. For øvrig vises til KLPs vedtekter.

 

16.1.2 Pensjonsgrunnlag

Inntekt må være godtgjøring for arbeids­ytelse for å kunne medregnes i pensjons­grunnlaget.

All godtgjøring i tillegg til vanlig regulativlønn kan kun gjøres pensjons­givende når den er godtgjort gjennom B-regu­la­tivet som årsbeløp, og blir utbe­talt på samme måte som regulativlønn.

Partene sentralt blir enige om hvilke ytelser som skal inngå i den pensjons­givende inntekt.

16. 2 Avtalefestet pensjon (AFP)

 

16.2.1 Pensjonsalder

Arbeidstakere i virksomheten har rett til å fratre med straks begynnende pensjon ved fylte 65 år.

 

16.2.2 Hvem omfattes

Avtalen gjelder arbeidstakere som er medlemmer av tjenestepensjonsordninger og har minst 10 års medlemskap i pensjons­ord­ningen etter fylte 50 år.

 

16.2.3 Beregningsregler

Alderspensjonen beregnes etter reglene i pensjonskassen. Ville arbeidstakeren fått en høyere pensjon i ordningen som er avtalt mellom LO og NHO, utbetales differansen i tillegg til alderspensjonen.

 

16.2.4 Regulering

Pensjonen etter denne avtale reguleres på samme måte som kassens pensjoner for øvrig.

 

16.2.5 Fritak for medlemsavgift

Arbeidstakere som benytter seg av ordningen, fritas for innbetaling av pensjonsdelen av medlemsavgiften til folke­trygdavgiften og medlemspremie til pensjonsordningen for den del av inntekten som avløses av pensjon.

16.2.6 Arbeidstaker uten pensjonsordning

Arbeidstakere som ikke er medlemmer av pensjonsordningen får de samme ytelser som de ville fått i ordningen som er avtalt mellom LO og NHO. Det er en betingelse at arbeidstaker har minst 1 års sammenhengende tjeneste på det tidspunkt pensjon uttas.

 

16.2.7 Administrasjon

Pensjoner etter denne avtalen administreres av arbeidsgivers pensjonskasse og utbetales på samme måte som pensjoner ellers. Dersom arbeidsgiver ikke har etablert pensjons­ordning, står arbeidsgiver ansvarlig for ytelsen.

16. 3 Avtalefestet pensjonsordning fra fylte 64 år

 

16 3.1 Pensjonsalder

Det innføres en ordning med frivillig avtalefestet pensjon for 64-åringer som ønsker å slutte i arbeidet før oppnådd aldersgrense.

 

16.3.2 Beregningsregler

De som ønsker å nytte ordningen gis avtalefestet pensjon på nivå med hva som i år (1994) blir avtalt i LO/NHO-oppgjøret.

 

16.3.3 Overgang etter fylte 65 år

64-åringer som ønsker å nytte tilbudet vil etter fylte 65 år gå over på dagens ordning. (Jfr. § 16.2.)

 

16.3.6 Virkningsdato

Ordningen gjennomføres fra 1. mai 1994.