Skriv ut

1. Instrumenter


1.1          Instrumenter eid av stiftelsen

Stiftelsen KSO holder normalt virksomhetens blåse- og slagverkinstrumenter.

 

1.2          Instrumenter eid av musikerne

1.2.1       Instrumentleie

Til musikere som etter avtale benytter private instrument i arbeidet, betaler arbeidsgiver refusjon for musikerens kapitalkostnader knyttet til instrumentholdet.

Refusjonen skal pr. år utgjøre 5% av instrumentets anskaffelsespris. Refusjonen er begrenset oppad til kr 7.000 pr. år. I grunnlaget for beregningen skal også tilleggsutstyr som for eksempel buer og kofferter tas med. Dersom anskaffelsespris ikke kan dokumenteres, legges takst til grunn.

Refusjonen er ikke pensjonsgivende inntekt, og  utbetales som trekkfri utgiftsrefusjon.

 

1.2.2       Forsikringer

Musikere har rett til fri allrisiko-forsikring av private instrumenter som brukes i arbeidet.

Musikere plikter til en hver tid å holde arbeidsgiver underrettet om instrumentenes verdi og gi alle opplysninger av betydning for forsikringen. Melding om skade skal omgående gis til arbeidsgiver.

 

1.3          Vedlikehold

Musikere plikter til en hver tid å holde sine instrumenter i førsteklasses stand. Til vedlikehold og fornyelse av strenger og rør m.m., får musikere dekket utgifter etter regning tilsvarende normalt forbruk.