NTO Avtaler > NTO - Norsk Oversetterforening > Generelle bestemmelser > §11 Avtalens varighet og regulering av satsene:
Skriv ut

§11 Avtalens varighet og regulering av satsene:


11.1
Denne overenskomst gjelder fra og med 1. mai 1990 til og med 30. april 1992 og videre i ett år av gangen, hvis den ikke sies opp av en av partene med minst to måneders skriftlig varsel.

11.2
Før 1. april i 1. avtaleår, og siden før samme dato i hvert år avtalen løper uten å bli sagt opp, skal det opptas forhandlinger mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk Oversetterforening om eventuell honorarregulering for 2. avtaleår, med virkning fra denne dato.
Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutvikling i 1. avtaleår.