Skriv ut

3.8 Reisetid, arbeidstid, fritid


3.8.1 Daglig reise- og arbeidstid
Reise  og arbeidstid legges mellom kl. 08.00 og kl. 24.00. Den totale reise  og arbeidstid skal ikke overstige 12 timer pr. dag.
 
3.8.2 Reisetid
Den effektive reisetid skal på turné ikke overstige 4 1/2 time på spille /konsertdager.
På rene reisedager skal reisetiden ikke overstige 7 timer. Dersom reisen foregår med offentlige kommunikasjonsmidler kan den daglige reisetiden forlenges til 10 timer. Bruk av ferje gir ikke anledning til forlengelse av reisetiden.
Reisetidsbegrensningen i 2. ledd gjelder ikke på utreise  og hjemreisedager. Det vises for disse dagene til pkt. Kapittel 0§ 03.83.8.1.
 
3.8.3 Pause
Det skal i løpet av arbeidsdagen være en pause på minimum 2 timer. Pausen skal fortrinnsvis legges mellom reise/oppsetting/prøve og forestilling/konsert, men kan legges til et annet tidspunkt etter avtale med de tillitsvalgte. For dansere skal oppholdet/pausen normalt være 4 timer.
 
3.8.4 Arbeids /reisefri periode
Det skal i løpet av døgnet være en arbeids /reisefri periode på minimum 10 timer. Friperioden skal fortrinnsvis legges slik at tidsrommet mellom kl. 24.00 og kl. 08.00 inngår.
Det skal hver uke være en sammenhengende arbeids /reisefri periode på minimum 36 timer, jf for øvrig arbeidsmiljøloven § 10 8 (1) – (3), lagt slik at det alltid inngår et helt døgn i fri-perioden. Den ukentlige fridag kan forskyves etter avtale med de tillitsvalgte.
 
3.8.5 Fridag før turné
Personalet skal så vidt mulig ha en av sine fridager lagt så nært opp til turnéstart som mulig hvis turneens varighet overstiger 10 dager.
 
3.8.6 Reise på fridager
Det skal ikke reises på fridager med mindre organisasjonens tillitsvalgte og virksomhetens ledelse blir enige om det.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito