Skriv ut

Förlagsavtalet


FÖRLAGSAVTALET
 
Mellan Nordiska Teaterledarrådet (Teatrarna) och Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen (Förlagen)
 
§  1  Avtalets syfte och omfattning
Syftet med detta avtal är att definiera de bestämmelser som skall gälla för förvaltning av dramatikers/komponisters rättigheter, representerade av Förlagen, och samtidigt säkra Teatrarna en hög servicenivå i tillhandahållandet och distributionen av dramatikers/komponisters verk. Med komponisters verk avses här kompositioner knutna till ett dramatiskt verk, t.ex. musikaler, operetter samt genomkomponerade teaterstycken.
 
Avtalet innehåller bestämmelser om priser samt andra ersättningsregler för teatrarna vid köp av verk tillhandahållna av Förlagen.
 
Avtalet omfattar verk från andra nordiska länder samt utomnordiska länder. Verk skrivna av dramatiker i det egna landet omfattas ej av detta avtal.
 
Samtliga ersättningar betalas nominellt i respektive lands valuta.
 
§  2  Ersättning vid köp av nordiska och utomnordiska talpjäser
  1. Grundbelopp*
* Med grundbelopp avses i detta avtal förskott på royalty
Grundbeloppet är 24.200 kronor, men för verk som spelas på scener med mindre än 250 platser är grundbeloppet 18.150 kronor. Om kontraktsperioden är kortare än 2 år kan grundbeloppet reduceras.
 
Hela grundbeloppet som betalas av Teatern skall avräknas mot framtida royalty. Erlagt grundbelopp skall återbetalas till Teatern om verket ej uppförs till följd av anledning som beror på Förlaget.
  1. Royalty
Som ersättning för det upplåtna verket, exklusive nyttjanderätt till översättningen, skall Teatern betala en royalty till Förlaget baserad på recetterna. Häri inräknas ej skatter, moms, offentliga bidrag, program-, kreditkorts-, telefonbeställnings- och garderobsavgifter. Teatern skall betala royaltyn i månatliga rater till Förlaget, om möjligt senast den 10:e vardagen nästkommande månad, om inget annat överenskommes. Royaltyn är 8 % för utomnordiska verk och 9 % för nordiska verk. Förlagen får inte kräva högre royalty än 8 % respektive 9 % för dessa kategorier verk.
  1. Minimiersättning
Garantibelopp på royaltyn per föreställning är:
Upp till 100 platser:   500 kronor
101 - 250 platser:       725 kronor
251 - 500 platser:       950 kronor
Över 500 platser:       1450 kronor
 
Med föreställning avses föreställning för publik från och med premiären.
 
§  3  Ersättning vid köp av musikaler, operetter, genomkomponerade teaterstycken och andra jämförbara verk som innehåller musik med karaktären av stora rättigheter och som inte företräds av musikförlagen
Dessa verk ersätts med en royalty vars utgångspunkt ligger på 12 %. Beräkningen av royalty och grundbelopp sker i övrigt på samma sätt som för talpjäser.
 
§  4  Serviceavgift
För att täcka Förlagens omkostnader för den service som de ger Teatrarna har Förlagen rätt att uttaga en serviceavgift beräknad på 1% av Teatrarnas recetter i det enskilda kontraktet. Denna serviceavgift avräknas separat.
 
§  5  Offentlig uppläsning
Vid offentlig uppläsning (s.k. reading) av verk erläggs ersättning med 500 kronor per föreställning. För översättning erläggs ersättning med 300 kronor per föreställning.
 
§  6  Besöksteater
Vid besöksteater erläggs ersättning i enlighet med § 2c. Vid tillfällen då en föreställning på grund av lokalens begränsade storlek (i skolor, fängelser och liknande) måste uppföras flera gånger för att nå hela publiken räknas detta enbart som en föreställning.
 
§  7  Optioner
Optioner tecknas för en månad i taget, dock max för tre månader. Innan utgången av en optionsmånad skall Förlaget fråga Teatern om optionen önskas förlängas eller om verket önskas köpas. Om Teatern inte förlänger optionen/köper verket är Förlaget fritt att sälja verket eller utge ny option till en annan Teater. Betalt optionsbelopp avräknas inte mot grundbeloppet eller royaltyn.
 
Optionsbelopp per månad:    1 700 kronor
 
§  8  Användning av verk i PR- och informationsmaterial
Teatern har rätt att använda en begränsad del av verket i teaterns PR- och informationsmaterial, t.ex. i videoinformation om teatern och dess föreställningar, reklam i radio/TV eller på Internet. Särskilt avtal med dramatiker/komponist krävs i de fall då större delar av texter skall användas än vad som kan anses rimligt i enlighet med allmän marknadsföring eller i övrigt där det kan anses stå i strid med gällande upphovsrätt.
 
§  9  Upplåtelse av uppföranderätten
Förlag som har upplåtit uppföranderätten till ett verk förbinder sig att inom pjäskontraktet angiven tid och område ej till annan upplåta uppföranderätten till samma verk. Förlaget förbinder sig även att förhandla särskilt med den enskilda Teatern i de fall ett verk inom nämnda tidsram är tänkt att ges i radio eller TV. Det åligger Förlaget att i kontraktet ange i vilken utsträckning det disponerar över radio- och TV-rättigheter.
 
§  10  Sponsorbiljetter
Sponsorbiljetter skall i princip räknas in i recettunderlaget med vanligt biljettpris. Parterna är dock eniga om att ett mindre antal gratis sponsorbiljetter kan utges utan att ersättning härför erlägges. Antalet varierar efter teatersalongens storlek: tio biljetter per föreställning för teatersalonger med upp till 250 platser successivt stigande till 25 biljetter för de största teatersalongerna (över 800 platser) i genomsnitt. Antal utdelade gratis sponsorbiljetter skall anges i slutavräkningen.
 
§  11  Souvenirer
I de fall Teatern avser att sälja souvenirer som innehåller verkets namn, logotype eller andra kännetecken med registrerat varumärke, skall skriftligt tillstånd, genom avtal om kompensation, inhämtas från Förlaget på förhand.
 
§  12  Manuskript, vokalmaterial och orkestermaterial
a) Talpjäser
Vid uppförande av talpjäser skall Förlaget kostnadsfritt tillhandahålla Teatern ett fullständigt manuskript snarast möjligt.
 
b) Musikaler, operetter och liknande
Vid uppförande av musikaler, operetter och liknande skall auktoriserat vokalmaterial (jmf klaverutdrag med originaltext) och orkestermaterial ställas till Teaterns förfogande i komplett skick mot ersättning, om inte Förlaget disponerar materialet kostnadsfritt. Hyreskostnaden är beroende av hyrestiden och orkesterns storlek, och erlägges till Förlaget i enlighet med ingånget kontrakt, se § 3. Om materialet inte är fullständigt eller är i otillfredsställande skick skall Förlaget på anmodan bekosta komplettering av materialet. Av Förlaget tillhandahållet material skall återställas omedelbart efter kontraktets utlöpande. Teatern är ersättningsskyldig för skador som är åsamkade materialet under hyrestiden. Efter överenskommelse äger Teatern rätt att, utan att erlägga särskild ersättning, framställa eget vokalmaterial och orkestermaterial,vilket dock endast får användas för det med upplåtelsen avsedda ändamålet.
 
c) Utlån av material
Det är inte tillåtet för Teatern att låna ut ett av Förlaget överlämnat manuskript, vokalmaterial eller orkestermaterial till utomstående.
 
d) Förkommet material
Det skall avtalas om ett belopp som ersättning för förkommet material.
 
e) Ändringar och bearbetning av material
Teatern får inte utan Förlagets medgivande företa väsentliga ändringar i verket och får inte vid verkets uppförande företa ändringar, tillägg eller bearbetningar av text, musik och scenföljd i vidare mån än vad som krävs för det med upplåtelsens avsedda ändamålet. Teatern får inte heller förvanska, stympa eller till men för dramatikerns/komponistens anseende ändra verket. En Teater (en regissör) har dock en konstnärlig frihet vid tolkning av ett verk som enbart är begränsad av upphovsrättsliga regler eller annan begränsning, som författare eller dennes representant har ålagt Förlaget. Förlaget förbehåller sig rätten att godkänna den titel som verket uppförs under.
 
§  13  Översättning
Om översättning av ett verk inte levereras av Förlaget men utförs för Teaterns räkning är Teatern skyldig att efter färdigställandet av översättningen tillställa Förlaget en kopia av denna.
 
Teatern har inte rätt att trycka, låna ut eller offentliggöra en av Förlaget ombesörjd översättning, utan endast att låta framställa det antal kopior som krävs för Teaterns uppförande av verket.
 
§  14  Kontraktsformulär
Vid ingående av kontrakt skall det kontraktsformulär som är en del av detta avtal användas. Ett kontrakt skall sändas till Teatern snarast efter att Förlaget har bekräftat att tillåtelse till uppförande av ett verk är given till Teatern. Teatern skall returnera kontraktet signerat snarast och om möjligt inom 3 veckor efter att Teatern har mottagit det från Förlaget.
 
§  15  Kontraktsperiod
Från det datum Förlaget signerar kontraktet har Teatern exklusiv rätt i två år att uppföra verket inom det i kontraktet specificerade området. Om Teatern har premiär inom dessa två år, besitter Teatern denna rätt så länge verket spelas kontinuerligt. I de fall Förlaget har rätt till ett verk i kortare tid än två år, skall även Teaterns rätt begränsas till samma tidsrymd. Förlänger Förlaget kontraktet med de ursprungliga rättighetsinnehavarna så att perioden på två år kan uppfyllas, skall Teaterns rätt likaledes förlängas till två år. Om Teatern inte har haft premiär inom två år och önskar att förlänga kontraktsperioden utöver två år, skall detta meddelas Förlaget senast två månader innan Teaterns rätt till verket utgår. I dessa fall är det första grundbeloppet förbrukat och ett nytt grundbelopp skall betalas.
 
§  16  Avtalsperiod
Avtalet gäller i fem år med verkan fr.o.m. 1 april 2013, om inte en av parterna säger upp avtalet senast 6 månader före den 1 april varje år.
 
§  17  Tvister
Vid oenighet om avtalets innehåll och tolkning, skall detta försöka lösas i god och tillitsfull samarbetsanda, först mellan den berörda Teatern och Förlaget, och därefter mellan parterna till detta avtal.
 
En eventuell tvist skall skriftligen meddelas motparten inom tre månader efter att den påstådda omständigheten skall ha inträffat för att kunna bli behandlat av detta avtals parter.
 
Tvist som inte kan lösas genom förhandling skall inom en månad efter förhandlingens avslutande hänskjutas till en skiljenämnd. Skiljenämnden skall bestå av en representant från vardera av detta avtals parter, samt en opartisk ordförande. Skiljenämnden skall ha sitt säte i det land där den berörda Teatern är belägen och ordförande skall äga behörighet att utöva domarämbete i samma land. Skiljenämndens utslag är bindande för parterna.
 
Vid uppenbart brott mot detta avtal eller mot kontraktets bestämmelser skall hänsyn i skadeståndshänseende även kunna tas till skador av annat än rent ekonomisk art.