NTO Avtaler > Spekter - LO forbundene 2016 - 2018 > 10. Særbestemmelser Fagforbundet
Skriv ut

10. Særbestemmelser Fagforbundet


n = Fagforbundet

n = NTL

n = MFO

AVTALE OM OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINGSFOND

Avtalen mellom Spekter og LO Stat gjøres gjeldende pr. 1.5.98.

 

LÆRLINGER

1. Opplæringen skal foregå etter Lov om fagopplæring i arbeidslivet og eventuell særlovgivning/bestemmelser for det enkelte fag.

2. Lærlingekontrakt skal inngås skriftlig mellom virksomhet og lærling.

3. Lærlingenes antall skal ikke overstige det som er fastsatt i inngått tariffavtale eller offentlige bestemmelser for det enkelte fag. Der hvor det ikke er fastsatt i forskrift en begrensing av antall lærlinger, skal antallet ikke overstige 1/3 av de arbeidstakere som kan forestå opplæring på den enkelte arbeidsplass. Unntak fra denne bestemmelse kan i spesielle tilfelle avtales lokalt i samråd med Yrkesopplæringsnemnda.

4. Må lærlinger gå på lærlingeskole og dette medfører reiseutgifter, betaler kommunen/virksomheten disse. På steder uten lærlingeskole eller yrkesskole, plikter lærlingen å fullføre godkjent brevkurs som betales av virksomheten. Virksomheten medvirker eventuelt med støtteundervisning. Lærlingen skal arbeide under stadig veiledning og kontroll og kan ikke knyttes til selvstendig arbeid uten faglig ledelse. Arbeidstakere som er overlatt lærlingene, plikter å gi disse opplæring og sørge for at de får delta i utførelsen av praktisk arbeid, samt å påse at lærlingen fører arbeidsdagbok i overensstemmelse med opplæringsplanen, jfr. fagopplæringslovens § 8.

5. Partene er enige om å samarbeide for at målene i Reform’94 skal nås. Dette innebærer blant annet et økt antall lærlinger i virksomhetene. Hovedmodellen
tar utgangspunkt i 2 års videregående opplæring i skole og deretter 2 års
læretid i virksomhet. Læretiden i virksomheten skal som hovedregel bestå av
50% opplæringstid og 50% verdiskapingstid. Det antas at
verdiskapingsdelen er lavest i begynnelsen av læretiden og høyere mot
slutten. Lønnen for verdiskapingen blir derfor å fastsette på en prosentvis skala over 2 år innenfor rammen av 50% av nyutdannet fagarbeiders lønn i
virksomheten.

 

Normalskalaen er:

Endringer pr 1.4.08 i kursiv:

Halvår

1.

Skole

2.

Skole

3.

Skole

4.

Skole

5.

60 %

6.

60 %

7.

80 %

8.

80 %

Innenfor denne rammen kan det i den enkelte virksomhet avtales en annen skala. Ved annen fordeling enn 50/50 mellom opplærings- og verdiskapingstid i h.h.t. godkjente fagplaner, fastsettes satsene ut fra den aktuelle fordeling.