Skriv ut

6. Ferie og fritid


6.1          Ferie

6.1.1       Generelt

Ferie gis i samsvar med bestemmelsene i ferieloven og overenskomstens del A.

 

6.1.2       Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år

Ekstraferien for arbeidstakere over 60 år, jf ferieloven § 5 nr. 2, kan ikke kreves lagt til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for avviklingen av det arbeidet som skal utføres i henhold til oppsatte planer. Det er likevel en forutsetning at arbeidstakerens ønsker når det gjelder avviklingen av ekstraferien imøtekommes så langt som mulig.

 

6.1.3       Sykdom under ferieavvikling

Arbeidstaker som har vært arbeidsufør i minst 5 virkedager under ferieavvikling, har rett til å få erstattet de feriedagene arbeidsuførheten har vart. Arbeidsuførheten må dokumenteres med sykemelding fra lege.

 

6.2          Tjenestefri for musikere

6.2.1       Etter ferie

De første to ukene etter avviklet sommerferie skal musikere disponere til forberedelser, øving, faglig ajourhold og utvikling, jf pkt. 2.3.

 

6.2.2       Etter verneplikttjeneste

Etter fravær på grunn av pålagt førstegangstjeneste eller pålagt repetisjonsøvelse på minst 2 uker skal musikere gis rimelig tid til forberedelser, øving, faglig ajourhold og utvikling, jf pkt. 2.3.

 

6.2.3       Etter fødselspermisjon

Etter fravær på grunn lovfestet fødselspermisjon skal musikere gis rimelig tid til øving før orkestertjenesten gjenopptas.

 

6.3          Annen arbeidsfri

6.3.1       Lørdager, søndager og andre helligdager

Musikere har rett til arbeidsfri lørdager, søndager og andre helligdager. Arbeid kan likevel legges til 10 lørdager, søndager eller andre helligdager pr. sesong, og til 1. og 17. mai. Arbeid på disse dagene inngår i den ukentlige arbeidstiden. Etter arbeid på søndag eller helligdag har musikere rett til arbeidsfri nærmeste etterfølgende hverdag eller i tilknytning til nærmeste foregående eller etterfølgende ordinære fridag.

Det kan i spesielle tilfeller inngås avtale om arbeid ut over disse begrensningene.

 

6.3.2       Jul og påske

Musikere har rett til tjenestefri 1 uke i julen og 8 dager i påsken.

 

6.4          Andre arbeidstakere

Administrativt personale gis 2 uker ekstra fri med lønn i tillegg til lov- og avtalefestet ferie. Denne fritiden er kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Det kan inngås avtale om godtgjøring som erstatning i stedet for ekstra fritid. Bestemmelsen gjelder ikke for eventuelle arbeidstakere med begrenset daglig arbeidstid innenfor tidsrommet kl.07.00 – 17.00.