Skriv ut

§7 Pensjonsalder


 

Praktisering av bestemmelsen om pensjonsalder
 I forsikringsavtalene endres aldersgrensen til 70 år og premieopphørsalder settes til 67 år.
 
Det utstedes fripoliser på opparbeidede rettigheter med 65 års aldersgrense.
 
 
Ved uttak av alderspensjon for alderstrinnene 65 og 66 år, vil bestemmelsene om alderspensjon bli dekket av opparbeidede fripoliser og eventuell driftspensjon fra det aktuelle orkesteret for perioden fram til 67 år.
 
Denne praktiseringen medfører at pensjonsrettighetene for alderstrinnene 65 og 66 år ikke vil være fullt fonderte.
 
 
Endringen gjøres gjeldende fra l. januar 2007.