Skriv ut

§15 Lønn m.v. under sykdom


I tillegg til folketrygdloven med forskrifter, gjelder følgende:

15.1 Generelt

15.1.1 Utbetaling av lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon

Virksomheten utbetaler lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon til arbeidstakere i fast, forpliktende arbeidsforhold hele den tid arbeidstakeren har rett til slik lønn etter folketrygdloven. Refusjonsbeløpet fra folketrygden for tilsvarende periode tilfaller virksomheten.

Retten til lønn etter denne paragraf opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist.

For arbeidstakere som er tilsatt i tidsbegrensede arbeidsforhold, utløper retten når tilsettingsforholdet opphører. Eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunkt over på folketrygden.

15.1.2 Fradrag for trygd

I ytelsene etter § 15.1.1 skal det gjøres fradrag for offentlige trygdeytelser som arbeidstakeren mottar i perioden. Dersom det blir innvilget trygdeytelser for et tidsrom tilbake hvor sykelønn eller fødsels/adopsjonspenger allerede er utbetalt, kan virksomheten kreve overført en så stor del av trygdeytelsene at sykelønn og fødsels/adopsjonspenger for tilsvarende tidsrom dekkes.

15.2 Sykdom

 

15.2.1 Retten til sykelønn

Arbeidstakere som omfattes av denne avtales § 1 har rett til sykelønn i henhold til § 15.2.2 fra første sykedag dersom vedkommende har tiltrådt stillingen.

15.2.2 Omfang/Sykelønnens størrelse

De første 3 måneder av sykefraværet utbetales full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt tjenesteplan. Etter 3 måneder foretas en omregning slik at det utbetalte beløp tilsvarer refusjonsbeløpet fra folketrygden.

Virksomheten kan etter personlig søknad fortsette utbetalingen på samme måte utover 3 måneder. I slike tilfelle skal lønn også utover 3 måneder medregnes i feriepengegrunnlaget med mindre det fattes særskilt vedtak om at den ikke skal medregnes.

15.2.3 Ny rett til sykelønn

Når arbeidstakeren etter 11 måneder av folketrygdens refusjonsperiode har tjenestegjort sammenhengende i minst 1 måned etter sykefraværet, har vedkommende på ny rett til lønn under sykdom i inntil 3 måneder, jf. § 15.2.2.

15.2.4 Meldinger. Kontroll

15.2.4.1 Egenmelding

Sykdomsforfall skal meldes snarest mulig til arbeidsgiver med opplysninger om fraværets sannsynlige varighet. Sykdom inntil 3 kalenderdager bekreftes snarest med skriftlig egenmelding. Sykdom utover 3 dager legitimeres med sykemelding fra lege.

15.2.4.2 Sykepengeattest

Ved fravær utover arbeidsgiverperioden (14 kalenderdager regnet f.o.m. første sykefraværsdag) skal arbeidstaker sørge for at virksomheten får sykepengeattest. Retten til lønn faller bort etter 14. kalenderdag, dersom sykepengeattest ikke blir innlevert.

15.2.4.3 Friskmelding

Virksomheten kan kreve friskmelding fra legen før arbeidet gjenopptas, når sykdommen har vart utover egenmeldingsperioden.

15.2.4.4 Kontroll

Virksomheten har rett til å gjennomføre den kontrollordning som anses nødvendig for å få kontroll med sykefravær. Før slik kontrollordning iverksettes, forutsettes ordningen drøftet med de tillitsvalgte.

15.2.5 Refusjon/erstatning

Virksomheten har rett til å gjøre sitt tap i form av utbetalt lønn under sykdom gjeldende direkte mot skadevolder eller vedkommende forsikringsselskap.

15.2.6 Sykdom under engasjementsperioden

Dersom en tilsatt som bare er knyttet til teatret på engasjementsavtale blir syk under engasjementsperioden, har denne krav på fullt honorar mot at teatret får de sykepenger som ytes av folketrygden. Sykepenger som ytes ut over den avtalte engasjementsperioden, tilfaller dog den tilsatte.

15.2.7 Informasjonsplikt under sykdom

Den tilsatte plikter ved sykdom så langt som mulig å stille sitt arbeid ( f.eks. regibok, notasjon for koreografi, modell, kostymeskisser og arbeidstegninger etc.) til teatrets disposisjon slik at arbeidet så lett som mulig kan overtas eller sluttføres av andre som etter overenskomst mellom den tilsatte og teatrets ledelse ansees som kvalifisert.

15.3 Svangerskap

 

15.3.1 Opptjeningstid. Permisjonens lengde. Beregning av lønn. Flerbarnsfødsler

Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid 6 av de siste 10 måneder før nedkomst, har rett til lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, jfr. folketrygdlovens kapittel 3 A:

Lønn for 42 uker. (80% lønn 52 uker.)

Lønn (fødselspenger) beregnes på samme måte som sykelønnen for hele permisjonstiden (jfr. § 15.2.2, første punktum). Inntil 12 uker av permisjonen med lønn kan tas i tiden før nedkomst.

Ved flerbarnsfødsler får folketrygdlovens bestemmelser om forlenget fødselspengeperiode anvendelse, jf. folketrygdlovens § 3 A - 4.

15.3.2 Rett til svangerskapspermisjon

Dersom moren har vært i virksomhetens tjeneste i et sammenhengende tidsrom av 9 måneder, har hun rett til svangerskapspermisjon med lønn selv om hun ikke har omsorg for barnet. (Jf. lønn i § 15.3.1.)

15.3.3 Varsel

Gravid arbeidstaker skal i god tid varsle om når hun ønsker å avvikle svangerskapspermisjonen. Jf. arbeidsmiljølovens § 31 nr. 5.

15.3.4 Arbeid under svangerskap

Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan ledelsen drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1 1/2 måned av permisjonen skal tas før nedkomstdatoen. Arbeidstakerens ønske skal tillegges avgjørende vekt. Gravid arbeidstaker som etter lov eller forskrift må slutte i arbeidet pga. risikofylt arbeidsmiljø, og som ikke kan omplasseres, får en utvidet rett til lønn som svarer til perioden fra fratredelsen og fram til fødselen. Permitteringen skal ikke berøre de uker kvinnen har rett til som ordinær svangerskapspermisjon.

15.3.5 Sykdom under svangerskap

Hvis det oppstår sykdom under svangerskap, får arbeidstakeren lønn under sykdom etter § 15.2 inntil nedkomsten, såfremt sykdommen legitimeres ved legeattest.

15.3.6 Ny permisjon

Arbeidstaker som har hatt svangerskapspermisjon med lønn, må ha gjeninntrådt i stillingen i minst en måned for å få lønn under ny svangerskapspermisjon.

15.3.7 Amming

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn.

15.3.8 Omsorgspermisjon for faren

I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem, jf. arbeidsmiljølovens § 31 nr. 2.

Dersom moren gjeninntrer i arbeidet før hun har oppebåret lønn i det rettmessige antall uker (jf. § 15.3.1), har faren, når han fyller vilkårene i § 15.3.1 om tjenestetid, rett til permisjon med lønn for den resterende del av perioden, såfremt han har omsorg for barnet, jf. folketrygdlovens § 3 A - 7. Farens rett etter dette punkt er ikke avhengig av at moren er arbeidstaker ved virksomheten.

15.4 Adopsjon

15.4.1 Adopsjon av barn under 15 år

Ved adopsjon av barn under 15 år gis adoptivforeldre som har 6 måneders forutgående, sammenhengende tjeneste rett til permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får adopsjonspenger etter folketrygdlovens § 3 A - 10. Lønn beregnes som i § 15.2.2.

 

15.4.2 Adopsjon av flere barn

Folketrygdlovens bestemmelser om forlenget adopsjonspengeperiode får anvendelse, jf. § 3 A - 12.

15.5 Barn og barnepassers sykdom

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til fri for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, jf. reglene i arbeidsmiljølovens § 33 A. Lønn utbetales av virksomheten etter reglene om egen sykdom, jf. § 15.2. og folketrygdlovens § 3-22.

Aldersgrensen på 12 år gjelder dog ikke ved sykdom hos funksjonshemmede barn.

Sykdommen må legitimeres med legeattest ved fravær utover 3 dager.

Retten til fri når den som har det daglige tilsynet med barnet er syk, reguleres av arbeidsmiljøloven § 33 A, 2. ledd. Slik permisjon tilstås uten lønn, se dog § 15.6.

15.6 Velferdspermisjoner

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 2 uker eller 1 måned med halv lønn innen kalenderåret.

Det gis permisjon:

· ved akutte sykdomstilfeller i hjemmet. Det forutsettes at annen hjelp, f.eks. husmorvikar, ikke kan skaffes, og at arbeidstakerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsen om kortere permisjoner for at den tilsatte skal få ordnet seg på annen måte.

· ved barnepassers sykdom.

· i inntil 3 dager pr.år for tilvenning av barn i barnehage/hos barnepasser.

· for å følge barn første dag i første klasse - fri 1 dag. Det gis fri 1 dag for å følge barn der det arrangeres førskoledager.

· 1 dag på egne barns konfirmasjonsdag.

· den dag han /hun gifter seg.

· ved dødsfall i nær familie/husholdning i inntil 3 dager. Som nær familie regnes ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerinne, svoger, svigerforeldre og svigerbarn. Samboer og samboers slekt likestilles i dette tilfelle med ektefelle og ektefelles slekt. Det kan også gis tjenestefri med lønn på eventuelle nødvendige reisedager mellom tjenestested og det sted hvor begravelse/bisettelse/urnenedsettelse finner sted. Andre permisjoner ved dødsfall avtales spesielt.

· 1 dag ved flytting til ny bolig ved endring av bolig uten endring av tjenestested.

· Det kan gis 2 dager for bygging/istandsetting av nyervervet bolig til eget bruk.

· for undersøkelser, behandling og kontroll hos tannlege, lege, fysioterapeut og spesialist når det ikke er mulighet til å få avtalt time utenfor arbeidstiden.

· i nødvendig utstrekning når arbeidstakerens husstandsmedlemmer legges inn på sykehus.

· ved spesiell tilkalling i arbeidstiden i forbindelse med blodgiving.

· ved nødvendig besøk på offentlige kontorer i de tilfeller dette ikke kan gjøres utenfor arbeidstiden.

· permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet

15.7 Permisjon ved avleggelse av eksamen

I forbindelse med avleggelse av eksamen gis fri med lønn eksamensdagen samt 2 lesedager før hver eksamensdag.

15.8 Studiepermisjon/stipendieordninger

Permisjon med lønn i samband med yrkesrelevante studieformål kan gis til arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten sammenhengende i minst 2 år.

For videreutdanning som er relevant for stillingen, kan virksomheten innvilge arbeidstakere full lønn for permisjonstiden eller deler av denne.

Det gis ikke permisjon med lønn for grunnutdanning. Studiepermisjon kan, dersom tjenesten tillater det og etter arbeidsgivers vurdering, også innvilges til arbeidstakere med mindre enn 2 års sammenhengende tjeneste i virksomheten.

Det kan gis permisjon med lønn - hel eller delvis - tilknyttet statsstipend, fond for utøvende kunstnere, øvrige kunstnerstipend.

15.9 Ulønnet permisjon p.g.a. annen jobb, skolegang, åremålsstilling

Etter to års sammenhengende ansettelse gis arbeidstakeren, såfremt tjenesten tillater det, ulønnet permisjon i inntil ett år for at vedk. skal få prøve seg i annen jobb/skolegang eller tilsvarende.

Etter tre års eller lengre sammenhengende ansettelse kan permisjonen utvides til to år under samme forutsetninger.

Etter minimum tre års sammenhengende ansettelse kan arbeidstakeren gis permisjon uten lønn for å tiltre i lederstilling på åremål innen norsk teater. Permisjonen gis for åremålsperioden og kan etter søknad forlenges ved en eventuell forlengelse av åremålsperioden.