Skriv ut

Kap. 1.7 Gruppelivsforsikring


1.7.1 Generelt  
For arbeidstakere som er tilsatt ved DNO&B, herunder arbeidstakere som går på attføring, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til ektefelle/ registrert partner/ samboer og andre som for en vesentlig del ble forsørget av arbeidstakeren.
 
1.7.2 Erstatningens størrelse
 
Heltidstilsatte

Under

51 år:

10,0.G

           

51 år

9,5 G

           

52 år

9,0 G

           

53 år

8,5 G

           

54 år

8,0 G

           

55 år

7,5 G

           

56 år

7,0 G

           

57 år

6,5 G

           

58 år

6,0 G

           

59 år

5,5 G

Over

59 år

5,0 G

  

G = grunnbeløpet i Folketrygden.
 
1.7.3 Deltidstilsatte
For deltidsansatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken dog slik at minste utbetaling er 2 G, og for arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. Slik avkortning foretas ikke når arbeidstiden i inntil 1 år reduseres i medhold av arbeidsmiljøloven § 10 2 (4).
 
1.7.4 Begunstigelse
Rekkefølge
Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt):
A. Avdødes ektefelle eller registrerte partner (se dog bokstav C).
B. Samboer (se dog bokstav C).
C. Barn under 18 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle, registrert partner eller samboer.
D. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.
 
1.7.5 Samboer
Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de siste 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på det tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap etter partnerskapsloven kunne inngås.
 
1.7.6 Begravelsesbidrag
Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn, dog minst 1/2G, til dødsboet.
 
1.7.7 Forsikringsplikt
DNO&B plikter å tegne gruppelivsfor­sikring til dekning av ovennevnte ytelser. Før DNO&B velger forsikringsselskap skal valg av selskap drøftes med de tillitsvalgte.
 
1.7.8 Utbetaling
DNO&B plikter umiddelbart å melde dødsfall til forsikringsselskapet.
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito