Skriv ut

§3 Ordinær tjeneste


3.1 Arbeidets omfang
3.1.1
Musikerne plikter å medvirke ved konserter/forestillinger som er definert i tjenesteplanen.
 
3.1.2
Musikeren kan ikke pålegges å medvirke i flere enn 3 barne- og skolekonserter pr dag.
 
3.1.3
To konserter som avvikles innenfor et sammenhengende tidsrom på 4 timer, regnes som én konsert, under forutsetning at det er minst 1 times pause mellom konsertene.
 
3.1.4
Medvirkning ved arrangementer under Festspillene i Bergen regnes som ordinær tjeneste for orkestret.
 
3.1.6
Musikeren plikter å delta i turnékonserter og andre konserter som medfører mer enn 5 timers fravær fra det ordinære arbeidsstedet i inntil 30 dager pr sesong, med begrensning av tjenestetid som nevnt i pkt. 3.2. Ved sammenhengende turné eller når flere turneer i én sesong samlet vil overskride 30 dager, kan tiden for den turneen som går ut over 30 dager i spesielle tilfeller forlenges med inntil 2 uker når dette godkjennes av orkestret med 2/3 flertall.

Dagsreiser ut over fastsatt turneplikt kan finne sted under forutsetning av at medgått tid medregnet reisetid avregnes som tjenestetid. For eventuell overtid anvendes Fellesbestemmelsene § 6.5 jfr. § 6.7.

Hvis reisetiden siste reisedag på turneer eller kortere reiser overskrider 5 timer, eller hvis hjemkomsten til arbeidsstedet finner sted etter kl. 24.00, skal det være en tjenestefri periode på minst 12 timer. Spørsmålet om evt. prøve neste dag og tidspunktet for denne avgjøres for øvrig i samråd med tillitsvalgte.
Etter turneer på 3 dager eller mer skal musikerne ha én fridag.
 
 
3.1.7
Det kan gjøres opptak (lyd- og billedfesting) av virksomhetens egne konserter, forestillinger, andre produksjonsresultater, samt samproduksjoner med andre profesjonelle aktører. Når det ut fra kunstneriske vurderinger er enighet mellom de lokale parter, kan det gjøres opptak i andre sammenhenger, eksempelvis generalprøver.
 
Bruk av opptak kan benyttes i virksomhetens egne produksjoner dersom partene lokalt er enige om at dette er kunstnerisk nødvendig og/eller forsvarlig. Virksomheten skal ha rutiner for kvalitetssikring av opptak. Kvalitetssikringen skal gjøres i samarbeid med representanter for utøverne.
 
Utøverrettighetene knyttet til å fremstille varige eller midlertidige eksemplarer av opptak som nevnt går, med de begrensninger som følger av åndsverkslovens § 3, over til arbeidsgiver med mindre annet er avtalt.
 
Rettighetene til opptak som gjøres tilgengelig for allmennheten overdras også til arbeidsgiver uten at arbeidstaker har rett til ytterligere kompensasjon.
 
 
3.2 Arbeids- og tjenestetid
3.2.1
Den ukentlige tjenestetiden er inntil 25 timer, jfr. Fellesbestemmelsene § 4.2.

For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under AML § 10-4(4) skal den ukentlige tjenestetiden være inntil 24 timer, jfr. Fellesbestemmelsene § 4.4.1.
 
Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes i 8 perioder på inntil 4 uker pr. sesong.  Den maksimale podietiden for en uke skal ikke overstige 35 timer i en gjennomsnittsberegningsperiode.
 
Den praktiske gjennomføring av gjennomsnittsperiodene skal drøftes med de tillitsvalgte.
 
3.2.2
Den daglige tjenestetid er inntil 5 timer.
 
3.2.3
Prøver om formiddagen skal finne sted i tiden mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Ettermiddagsprøver skal være avsluttet innen kl. 20.00, men ved større korverk skal prøven være avsluttet innen kl. 21.00. Ved opera- og ballettproduksjoner skal prøven være avsluttet innen kl. 22.00. Bruk av daglig prøvetid utover 4 timer skal drøftes med de tillitsvalgte.

Ved delt dagsverk på konsertdager skal oppholdet mellom tjenestene være minst 5 timer.
Ved kortere eller enklere konserter kan prøven likevel legges nærmere konserttidspunktet, dog skal oppholdet mellom prøve og konsert være minimum 30 minutter. Programmets vanskelighetsgrad må vurderes i den forbindelse.
 
Andre tjenestetidsordninger kan avtales lokalt.

I tjenestetiden er hvilepauser medregnet.
 
3.2.4
I tjenestetiden er følgende hvile­pauser medregnet:
Inntil 2 timers prøve - 10 minutters pause.
Inntil 3 timers prøve - 20 minutters pause.
Inntil 4 timers prøve – 1 pause à 30 minutter og 1 pause à 10 minutter
Inntil 5 timers prøve – 1 pause à 30 minutter og 2 pauser à 10 minutter.

3.2.5
Varigheten av konsert og forestilling regnes inn i tjenestetiden.
 
I tjenesteuker der musikerne helt ut er beskjeftiget med produksjon for Norsk Rikskringkasting, skal det være minst én arbeidsdag der musikerne ikke pålegges opptak eller direkte sending.
 
 
3.2.6
Ved beregning av tjenestetid regnes ikke med den tid som det er gitt overtidsbetaling for (bortsett fra 1. og 17. mai). Konsert inntil 2 timer regnes som 2 timer. Forestilling med inntil 3 timers varighet regnes som 3 timers tjeneste.
 
3.2.7
Orkestertjeneste som ikke er definert i generalprogram/-tjenesteplan, skal musikerne så vidt mulig ha varsel om senest 2 måneder før den aktuelle tjeneste.