Skriv ut

§1 Pensjon


Tjenestepensjonsordning

Virksomhetene skal ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Pensjonsordningen skal som et minimum tilfredsstille nedenstående vilkår.
 
Hvem som omfattes.

Pensjonsordningen skal omfatte alle ansatte med en arbeidstid som tilsvarer minst 14 timer pr. uke. Nærmere regler om medlemskapet for deltidsansatte går fram av vedtektene.
 
Pensjonens størrelse og art

Pensjonsordningen skal garantere medlemmene en alders- eller uførepensjon på minst 66 % av pensjonsgrunnlaget.
Alderspensjonen til medlemmer mellom 67 og 70 år kan avkortes i samsvar med bestemmelsene i folketrygdloven § 19-6.
Pensjonsordningen skal også gi rett til ektefelle- og barnepensjon.
 
Pensjonsopptjeningen

Pensjonsopptjeningen skal skje lineært, dvs. at man skal opptjene like store deler av full pensjon for hvert år man er medlem. Kravet til full opptjening er 30 år. For de som fratrer med oppsatt pensjon kan kravet til full opptjening være maksimalt 40 år.
 
Aldersgrenser
 
Fastsettelse av aldersgrenser og regler om rett til å ta ut alderspensjon før nådd aldersgrense skal følge de samme prinsipper som gjelder i Statens Pensjonskasse.

Regulering av pensjoner
 
Pensjonen skal reguleres i samsvar med reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Det samme gjelder pensjonsgrunnlaget for de som fratrer før de har rett til pensjon.
 
Overføringsavtalen
 
Pensjonsrettighetene skal være omfattet av overføringsavtale med Statens Pensjonskasse.

Sikring av pensjonene
 
Pensjonsrettighetene, herunder lineært beregnede og regulerte oppsatte pensjonsrettigheter, skal til en hver tid være fullt fondsdekket i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse.
 
Pensjonsgrunnlaget
 
Pensjonsgrunnlaget utgjøres av fast lønn (regulativlønn) og faste lønnstillegg. Andre lønnstillegg inngår i pensjonsgrunnlaget når
dette framgår av tariffavtalen.
 
Det tas ikke hensyn til lønn inklusive tillegg som overstiger 12 G.
 
Pensjonspremien
 
Pensjonspremien består av arbeidsgivers andel og arbeidstakers andel. Arbeidstakers andel kan utgjøre opp til 2 % av pensjonsgrunnlaget, og trekkes fra lønnen før utbetaling.
 
Finansieringsprinsipper

Tjenestepensjonsordningen skal være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere.
 
Leverandør av pensjonsforsikringen

Leverandør for pensjonsforsikringen avgjøres av virksomheten etter at spørsmålet er drøftet med de tillitsvalgte. Ved skifte av leverandør skal drøftingen innledes tidligst mulig og i alle tilfeller før oppsigelse av nåværende leverandør er vedtatt. Informasjon og drøftinger om tjenestepensjonsordningen og om valg av leverandør skal for øvrig gjennomføres i samsvar med hovedavtalens bestemmelser.
 
Avtalefestet pensjon

Virksomheten skal ha etablert avtalefestet pensjon i samsvar med vedtektene for fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) innen Spekters tariffområde.