Skriv ut

§9 Opphavsrett


9.1 Opphavsretten. Fremføringsretten
Koreografen har de rettigheter til sitt verk som følger av lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 12. mai 1961. Verket er opphavsmannens eiendom, og denne overenskomst gir teatret bare rett til (ikke enerett) i inntil 2 år fremføre verket på de av teatrets faste scener det er laget for.

Dersom Carte Blanche vil bruke oppsetningen ut over 2 år, (og Den Norske Opera utover 6 år,) utbetales nytt forskudd på royalty for de ballettverk det skal svares royalty for.

Carte Blanche har 3 års bruksrett ved gjestespill i utlandet.  Visningsvederlag betales etter følgende tabell:
 
SETER
BELØP
Nytt beløp pr 1.4.11
0 – 299
1 900
2200
300 – 699
2 700
3000
700 –1099
3 700
4000
1100 -
5 000
5500
 

9.2 Utvidet rett til bruk. Gjestespill, turnéer, scenebytte
Denne retten kan ved opphavsmannens samtykke utvides til også å gjelde bruk av verket ved gjestespill, turnéer og ved scenebytte.

9.3 Fornyelse av fremføringsretten
Dersom teatret (erververen) ønsker å benytte verket ut over den avtalte perioden for overdragelsen av fremførelsesretten, skal opphavsmannen utbetales nytt honorar for oppføringsretten tilsvarende 50% av det opprinnelig avtalte honorar (Jf. §§2, 3 og 4), pluss den prosentuelle stigningen i den offisielle konsumprisindeksen, når royalty ikke utbetales.

For fast ansatte koreografer beregnes det nye honoraret til 50 % av årslønn jf. § 2.1, dividert på antall normalproduksjoner, jf. § 3.1.

9.4 Gjenopptakelse
Ved gjenopptakelser av verket skal opphavsmannen hvis mulig selv foreta og/eller lede de nødvendige arbeider. Dersom dette er uforenlig med hans andre arbeidsoppgaver, skal dette arbeidet overlates til den teatret og opphavsmannen i fellesskap blir enig om.

9.5 Honorering ved gjenopptakelse
For arbeid i forbindelse med gjenopptakelser betales honorar i følge denne avtales §§ 3.6 og 4.2

9.6 Eiendomsrett til grunnlagsmaterialet
Den tilsatte beholder eiendomsretten til sitt grunnlagsmateriale som er benyttet; slik som notasjonen til koreografien etc.
Opphavsmannen plikter dog å stille kopier av sitt arbeid til teatrets disposisjon, men disse må ikke leveres ut, lånes ut eller benyttes om igjen uten opphavsmannens samtykke.

9.7 Sekundærutnyttelse. Dokumentasjonsopptak
Framføring av forestillinger eller deler av disse gjennom radio, fjernsyn, lydbånd, plater, videogram- og lydkassetter eller andre former for reproduksjon eller distribusjon kan bare skje med opphavsmannens godkjenning og mot en honorargodtgjørelse som blir å avtale i det enkelte tilfelle.
Denne bestemmelsen gjelder også i de tilfelle hvor teatret på noen måte medvirker til eller tillater at en forestilling tilpasses et annet medium, så sant de grunnleggende kunstneriske arbeider og/eller skuespillere beholdes.
Bestemmelsen gjelder dog ikke for framføring av deler av forestillinger i radio og/eller fjernsyn som må ansees som ledd i dekning av nyhetsstoff.
Dersom deler av forestillingen eller framføring som nevnt i første ledd ønskes benyttet i teatrets regulære PR-virksomhet, kan dette bare skje i samråd med opphavsmannen.
Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at teatret kan gjøre opptak til eget arkiv, så sant det innhentes godkjennelse av opphavsmennene.

Protokolltilførsel:
Partene denne avtalen omfatter er enige om uten opphold og senest innen 1.5.1995, i samarbeid å utarbeide retningslinjer for bruk av dokumentasjonsopptak av forestillinger på video.

Dersom dette ikke overholdes skal formuleringen i kontraktsformularet endres til: Undertegnede gir ved ansettelsen / kontraktsinngåelsen sitt samtykke til at det gjøres dokumentasjonsopptak av forestillinger / angjeldende forestilling: Ja. Nei.

9.8 Arkivfotografier
Opphavsmannen har etter forespørsel krav på et representativt utvalg av fotografier fra forestillingen - helst i farger - i ferdig dekor og lyssetting.

9.9 Videresalg
Eventuelt salg av opphavsmannens verk til andre teatre, kan bare skje med opphavsmannens samtykke, og til et nytt honorar tilsvarende 50% av det opprinnelig avtalte honorar pluss den prosentuelle stigningen i den offisielle konsumprisindeksen, dersom noe annet ikke er avtalt.

For fast ansatte beregnes det nye honoraret til 50 % av årslønn jf. § 2.1 dividert på antall normalproduksjoner, jf. § 3.1.