Skriv ut

Kap. 2.3 Arbeidsplaner


MFO og NLL-området
Dersom arbeidet skal utføres til forskjellige tider av døgnet, skal det etter drøfting med tillitsvalgte utarbeides en arbeidsplan som viser arbeids- og fritid.
For inspisienter gjelder dette planer for prøver, konserter, forestillinger og andre arrangementer.
Arbeidsplanen fastsettes for en rullerende periode på minst tre kalenderuker ad gangen, og gjøres kjent hver fredag innen kl.15.00.
Dersom arbeidsplanen endres, og varsel om endring gis mindre enn 7 dager i forveien, betales arbeidstakeren ekstra timelønn for de timer som faller utenom den til da gjeldende arbeidsplanen. Ved endringer som varsles etter kl.15.00 dagen før, betales arbeidstakeren som for overtid for de timer som faller utenom den til da gjeldende arbeidsplanen. Det betales ikke mer enn ett tillegg for samme time.
For dansere som bare skal møte til kveldsprøve, skal det så vidt mulig settes opp klasse umiddelbart før kveldsprøven.
Ved behov kan arbeidstakeren innenfor den bundne arbeidstiden settes opp på arbeid etter tilkalling.
 
Fagforbundet og NTL
Dersom arbeidet skal utføres til forskjellige tider av døgnet, skal det etter drøfting med tillitsvalgte utarbeides en arbeidsplan som viser arbeids- og fritid.
Ingen arbeidsplan for den ordinære arbeidstid kan settes opp med mindre enn 5 timer og med mer enn 9 timer pr. dag.
Avvikende ordninger kan avtales i tidsbegrensede særavtaler.
Arbeidsplaner skal være ferdig drøftet og endelig oppsatt senest 2 uker før de iverksettes.
Innenfor rammene av arbeidsmiljølovens bestemmelser kan arbeidstaker og arbeidsgiver inngå avtale om arbeidstidsordninger som er tilpasset arbeidstakers behov i ulike livsfaser. Avtalene kan inngås for inntil ett år av gangen.
For varsel om ferieuker, friuker og frihelger gjelder egne bestemmelser, jf pkt.2.2 og 2.6
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito