Skriv ut

§5 Informasjon om produksjonsforhold


5.1 Informasjon og arbeidsmateriale. Oversettelser. Tidsfrister

Det påhviler teatret å sørge for at den tilsatte får tilstrekkelig informasjon og arbeidsmateriale (som manuskript i norsk språkdrakt, noter, innspilt musikk, sceneplaner, produksjonsbegrensninger og andre relevante opplysninger) tidligst mulig og senest 8 uker før prøvestart.

Oversettelser skal være godkjent av teatersjef og instruktør senest 4 uker etter at oversettelsen er levert instruktøren. Leveringsfrist for oversettelsen kan etter avtale fravike den ovennevnte leveringsfrist på 8 uker dersom spesielle hensyn tilsier det.

5.2 Konsepsjons- og arbeidsplaner. Produksjonsplaner. Endringer

Den tilsatte er forpliktet til å avsette nødvendig tid til utarbeidelse av konsepsjons- og arbeidsplaner.Disse planer skal sammen med produksjonsplaner drøftes og godkjennes i samråd med teaterets ledelse i god tid før prøvene begynner.

Eventuelle senere endringer i det avtalte arbeidet må godkjennes av begge parter.

Når produksjonsplanen er vedtatt, plikter den tilsatte å holde seg innenfor denne.

5.3 Innkjøp til forestillingen

Innkjøp til forestillingen foretas av teatret i samråd med instruktør/koreograf/scenograf/ /kostymetegner. Det vises ellers til § 5.5.

5.4 Bemanning i god tid

Teatret skal sørge for at oppsetningen er bemannet i god tid før prøvestart, slik at den tilsatte har anledning til å gjøre sitt forberedende arbeid på en forsvarlig måte, og at prøver (også ved repriser og overtakelser etc.) kan gjennomføres i samsvar med god skikk og innenfor avtalte tidsrammer.

5.5 Produksjonsplan og produksjonsframdrift. Håndverksmessig kvalitet. Endringer

Teatret plikter å sørge for at produksjonsplan og produksjonsframdrift gjennomføres i henhold til de planlagte tidsrammer, og at den håndverksmessige kvalitet i arbeidets utførelse blir gjennomført i overensstemmelse med de kunstneriske intensjoner.

Eventuelle endringer i produksjonsplan og/eller produksjonsframdrift skal godkjennes av begge parter.