Skriv ut

§7 Under prøvetiden


.1 Definering av prøveperioden. Avtalt utvidelse og/eller oppdeling av prøvetiden og honorering for dette

Prøveperioden med skuespillere/dansere på en produksjon skal normalt være 48 prøvedager, jmf. § 3. 4, 1. setning. Det kan inngåes avtale om oppdeling og/eller utvidelse av prøvetiden, og en eventuell kompensasjon for dette. Den tilsatte skal normalt ha kompensasjon dersom slik oppdeling/utvidelse skyldes teatret eller dersom teatret og den tilsatte er enige om at dette er nødvendig for produksjonen.

Kompensasjon for oppdeling av prøvetiden honoreres normalt med 1/16 av normalsatsen pr. uke i den tiden oppholdet varer. Avtalt utvidelse av prøvetiden honoreres normalt med 1/50 av normalsatsen pr. dag.

7.2 Prøvetid (Ny bestemmelse som erstatter tidligere pkt 7.2 – 7.4)
Prøvetiden legges i henhold til særbestemmelsene i Hovedtariffavtalen for Norsk Skuespillerforbund, § 4 Arbeidstid.

7.5 Prøveforestillinger, royalty

Prøveforestillinger er å anse som prøver, og det skal ikke betales royalty med mindre teatret tar entreavgift.

7.6 Tapte prøvedager

Dersom prøvedager innenfor den avtalte prøveperioden av ulike årsaker går tapt uten at dette åpenbart kan klandres den tilsatte, har instruktør/koreograf rett til tilsvarende antall ekstra prøvedager som honoreres i samsvar med bestemmelsen i § 3.5.

7.7 Endringer av tidsrammer. Gjenopptakelse, overtakelse

Dersom teatret av grunner det ikke har herredømme over, må fravike de avtalte tidsrammer for produksjonen, skal den tilsatte om mulig medvirke til at forestillingen kan være premiereklar når teatret ønsker det. Den tilsatte har da krav på fullt honorar for den avtalte prøveperioden, samt tilleggshonorar for det arbeid/de prøver dette medfører ut over det opprinnelig avtalte i samsvar med § 3.5.

Denne bestemmelsen gjelder også for prøver ved gjenopptakelse, rolle/danserovertakelse og flytting av forestilling, og den er gjensidig i den forstand at teatret også skal bruke den tilsatte dersom dette ikke er uforenlig med andre oppdrag den tilsatte har påtatt seg.

7.8 Informasjonsplikt ved overtakelse av oppdrag

Hvis den tilsatte ikke har anledning til å delta i slike prøver, plikter han å stille relevante opplysninger (som regibok, scenemodell og kostymetegninger etc) til teatrets disposisjon. Arbeidet skal i så fall utføres av den som teatrets ledelse og den tilsatte blir enige om.

Det samme gjelder dersom den tilsatte blir syk i kontraktsperioden.