Skriv ut

§3 Engasjement for enkeltstående produksjoner


3.1 Normalsatser Lønnsstiger

Tilsatte som denne overenskomst omfatter som engasjeres for enkeltstående produksjoner skal lønnes etter normalsatser utregnet på følgende måte:

Årslønn etter § 2.1 dividert med normalproduksjon for den enkelte kategori + 11,5%

ANTALL NORMALPRODUKSJONER (NYE PRODUKSJONER) PR. ÅR:

Instruksjon: 2.5

Scenografi (dekor): 4

Kostymer: 4 Sceneinstruktører:
   
 
 
   
ANSIENNITET
TRINN
Lønn
1.4.2016
Lønn enkeltstående  produksjon
1.4.2016
Ny lønn
1.4.2017
Ny lønn
enkeltstående produksjon
1.4.2017
0
10
423 602
188 927
433 768
193 461
2
12
434 125
193 620
444 544
198 267
4
14
444 511
198 252
455 179
203 010
6
15
450 319
 200 842
461 127
205 662
8
19
472 458
210 717
483 797
215 774
10
23
499 240
222 661
511 222
228 005
12
27
531 796
237 181
544 559
242 873
14
30
555 302
247 665
568 629
253 609
 
SCENOGRAFER:
 
ANSIENNITET
 
TRINN
 
1.4.2016
Enkelt stående produksjon 1.4.2016
NY LØNN
1.4.2017
Enkelt stående produksjon
NY LØNN
1.4.2017
0
7
   409 322
114 098
419 146
116 836
2
8
   413 764
115 336
423 694
118 104
4
9
   418 684
116 708
428 732
119 509
6
10
   423 602
118 079
433 768
120 913
8
12
   434 125
121 012
444 544
123 916
10
14
   444 511
123 907
455 179
126 881
12
18
   466 239
129 964
477 429
133 083
14
21
   485 439
135 316
497 090
138 564
16
25
   516 765
144 048
529 167
147 505
 
 
 
KOSTYMEDESIGNERE:
 
ANSIENNITET
 
TRINN
 
1.4.2016
Enkelt stående produksjon 1.4.2016
NY LØNN 1.4.2017
Enkelt stående produksjon 1.4.2017
0
6
404 880
112 860
414 597
115 569
2
7
409 322
114 098
419 146
116 836
4
8
413 764
115 336
423 694
118 104
6
9
418 683
116 708
428 731
119 509
8
11
423 602
118 079
433 768
120 913
10
12
434 125
121 012
444 544
123 916
12
16
456 126
127 145
467 073
130 196
14
19
472 458
131 698
483 797
134 859
16
24
506 278
141 125
518 429
144 512
 

3.2 Ansiennitet

Ved beregning av ansiennitet og tvist om sådan følges retningslinjene i §§ 2.2 og 2.3.

3.3 Honorering av kombinasjonsoppgaver. Kombinasjonen scenografi/kostymedesign

Ved kombinasjonsoppgaver henvises til § 2.4.

Dersom en scenograf for en produksjon også blir tildelt ansvar for kostymedesign, eller motsatt, skal det minste honoraret avkortes med 25 %.

Protokolltilførsel: Ovennevnte reduksjon på bare 25 % er partene blitt enige om p.g.a. det spesielle forholdet mellom scenografi og kostymedesign. Partene vil følge utviklingen med hensyn til teatrenes bruk av delt og kombinert ansvar for dekor/kostyme.

3.4 Normalproduksjon. Mindre oppgaver. Større oppgaver.  Samarbeidsproduksjoner, jf protokoll pr 1.4.06
Honorarfastsettelsen baserer seg på en prøvetid for en normalproduksjon på 48 dager innenfor 8 uker. 
 
Ved mindre og enklere oppsetninger og enklere oppsetningermed kortere prøvetid, kan ovenstående honorarsatser avkortes pro rata i forhold til det normale, dog aldri til mindre enn 1/3 av normalhonoraret. 
 
Ved inngåelse av kontrakter som gjelder særlig vanskelige oppgaver eller oppgaver som er klart større enn normalt, er partene ikke bundet av satsene ovenfor. 
 
Dersom den tilsatte er virksom innenfor flere fagområder på én og samme produksjon, henvises til bestemmelsen i § 2.4. 
 
Forut for kontraktsinngåelsen skal scenograf/kostymedesigner sammen med teatrets kunstneriske ledelse fastsette oppgavens omfang i forhold til en normalproduksjon, herunder honorarets størrelse, avvik fra tidsfrister eller lignende.
 
Protokolltilførsel ved samarbeidsproduksjoner, jf protokoll datert 23.1.07:
”For adgangen til reelle samarbeidsproduksjoner mottar opphavsmennene påslag på 6,5 % på årslønn.  Slike produksjoner skal i de enkelte tilfelle avtales skriftlig på forhånd”. Dette påslaget ble lagt inn i lønnen ved tariffoppgjøret pr 1.4.2006.

3.5 Prøver utover det som er fastlagt i kontrakten

Prøver og prøveforestillinger utover det som er fastlagt i kontrakten skal betales med 1/50 av det avtalefestede normalhonorar pr. påbegynt dag, såfremt det ikke ved honorarets fastsettelse er tatt hensyn til den forlengede prøvetid. Det samme gjelder prøver og produksjonsarbeid i forbindelse med gjenopptakelse, rolleovertakelse, flytting av forestillingen fra et spillelokale til et annet eller "force majeure"-prøver, såfremt det ved honorarfastsettelsen ikke er tatt hensyn til dette. Slik ekstragodtgjørelse betales dog ikke når prøvetiden må forlenges på grunn av forhold som skyldes den tilsatte.

Prøver som nevnt ovenfor som holdes mellom kl. 19.00 og 22.00 i tillegg til ordinære formiddagsprøver, skal betales med 1/133 av normalsatsen pr. påbegynt time.

Ellers henvises det til bestemmelsene om prøvetid i § 7.

3.9 Bortfall/avlysning av oppgaven. Bekreftelse av inngått avtale

Skulle oppgaven bortfalle uten at det skyldes den tilsatte, etter at avtale om oppgave er skriftlig bekreftet, har denne krav på fullt honorar.

Teatret skal skriftlig bekrefte inngått muntlig avtale innen 14 dager fra inngåelse av slik. Dersom dette ikke er gjort, gjelder retten til fullt honorar fra dette tidspunkt, så sant det kan godtgjøres at avtale er inngått.

Protokolltilførsel:

Partene forutsetter at denne bestemmelsen skal gjennomføres innen 1. mai 1995.

 

3.10.1 Forfall av honorarutbetaling, Instruktører: 

Det avtalte honoraret forfaller til betaling med 1/3 ved avtalens inngåelse, dog tidligst 8 uker før prøvestart, 1/3 ved prøvetidens begynnelse og 1/3 ved den avtalte prøveavslutningen, uansett om teatret ønsker å utsette premieren.  

 

Ved betaling etter forfall kan det kreves morarente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. 

 

3.10.2 Forfall av honorarutbetaling, Scenografer, kostymetegnere: 

Det avtalte honoraret forfaller til betaling med 1/3 ved inngåelse av skriftlig kontrakt, 1/3 ved ferdig innlevert arbeid, jf normalkontraktens §§ 2 og 4, og 1/3 ved den avtalte prøveavslutningen, uansett om teatret ønsker å utsette premieren.  

 

Ved betaling etter forfall kan det kreves morarente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. 

3.11 Selvstendige næringsdrivende. Fakturering av honorar

Dersom instruktøren/koreografen/scenografen/ kostymetegneren kan godtgjøre status som selvstendig næringsdrivende, kan vedkommende etter avtale kreve det arbeidet som skal utføres honorert ifølge faktura.

3.12 Feriepenger

Feriepenger utbetales den tilsatte etter de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

3.13 Plassering av ferie

Ferie og fridager legges til samme dager og tidsrom som for det øvrige kunstneriske personalet, med mindre annet er avtalt på forhånd i god tid.

3.14 Fremføringsrett

Den tilsatte overdrar til teatret retten til å fremføre/vise dennes verk i den utstrekning dette er nødvendig for at arbeidsavtalen skal oppfylles etter sitt formål. Se forøvrig § 9.

3.15 Godtgjørelse for annet arbeid

Dersom den tilsatte må utføre arbeid han normalt ikke kan tillegges, henvises det til bestemmelsen i 2.8.

3.16 Dukker/Dukkedesign

For hånddukker, marotter, stangdukker, marionetter og sammenlignbare dukker betales 1/3 av kostymehonorar, + 10 % av denne andelen pr. dukke.

Honoraret forutsetter ferdig utarbeidet design og arbeidstegninger til samtlige dukker.

Solo-, varietédukker og spesialkonstruerte dukker som ikke er del av dukketeaterforestilling honoreres etter særskilt avtale.

Dersom samme person engasjeres til både design og utførelse, avtales honoraret særskilt i det enkelte tilfelle.

Ansiennitet i forbindelse med dukkedesign oppnås etter samme beregningsregler som for kostymedesign.

Vedrørende opphavs- og eiendomsrett til dukker, og dokumentasjon gjelder § 9 i denne avtale for dukkedesign, på linje med det øvrige som ivaretas av denne paragrafen.