Skriv ut

§5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid


5.1 Avgrensning
5.1.1
Forutsetningen for utbetaling av tilleggene i § 5 er at vedkommende er lønnet etter
tariffavtalens bestemmelser og at det ikke gis kompensasjon på annen måte

5.1.2
Godtgjøring etter § 5 betales ikke under overtidsarbeid.

5.1.3
Det kan ikke betales flere tillegg etter § 5 for sammenfallende tidsrom, dog betales tillegg etter § 5.4 for samme tidsrom som det betales etter §§ 5.2, 5.3 eller 5.5.

5.1.4
Tilleggene kommer som hovedregel ikke til anvendelse for arbeidstakere som har arbeid av
ledende art eller en særlig selvstendig stilling, jfr. § 6.3. Dette unntak gjelder imidlertid
ikke arbeidsledere eller andre i liknende stillinger som i arbeidstiden er pålagt å følge
dem de er satt til å lede.

5.1.5
Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan det i hvert enkelt tilfel­le inngås avtale om at arbeidet skal avspaseres.
 
5.2 Lørdags- og søndagstillegg
Kompensasjon for ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag, er fastsatt i § 5.8.

5.3 Helge- og høytidstillegg
Helligdagstillegg. Kompensasjon for ordinært arbeid på helligdager som ikke er nevnt i § 4.6 (jf. helligdagloven) samt nyttårsaften, er fastsatt i § 5.8.

5.4 Skifttillegg/kvelds- og nattillegg

5.4.1
Arbeidstakere som arbeider skift, godtgjøres med B-trinn 34. Tillegget utgjør kr 327,- pr. uke, kr  9,20 pr. time.
 
5.4.2
Kompensasjon for arbeidstakere som ikke kommer inn under § 5.4.1 er fastsatt § 5.8.
 
5.5 Delt dagsverk
Kompensasjon for delt dagsverk er inkludert i ordinær lønn.
 
5.6 Dag- eller timelønte arbeidstakere som har fri søn- og helgedager
Arbeidstakere med dag- eller timelønn som har minst 1 måneds sammenhengende tjeneste, betales ordinær daglønn etter tariffen for helgedager som faller mellom søndager. Dette gjelder bare dersom arbeidstakeren ellers ville vært i arbeid denne dagen
 
5.7 Avrundingsregler
Tilleggene betales for hele timer. Tiden for utbetaling av tilleggene legges sammen pr.
oppgjørsperiode og summen avrundes slik at 30 min. eller mer forhøyes til hel time,
mens 29 min. eller mindre faller bort.

 
5.8 «5.8»
Det gis 2 ukers ekstra fri med lønn i tillegg til ferielovens bestemmelser. Partene kan
lokalt avtale godtgjøring som erstatning for ekstra fri.

Merknad: Ekstra fri med lønn kommer i tillegg til avtalefestede friordninger som ikke er knyttet til kompensasjon for ulempe-/ubekvemstillegg.
 
Merknad til hele § 5
For orkestermusikerne gjelder egne bestemmelser fastsatt i særbestemmelser.