Skriv ut

§14 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom


14.1 Yrkesskade

Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av Rikstrygdeverket som yrkesskade) som følge av arbeid i virksomheten, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.

14.2 Skade på reise

Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidsssted, og på tjenestereise.

14.3 Hvem omfattes

Alle arbeidstakere ansatt i virksomheten omfattes av ordningen.

 

Arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten dekkes også forutsatt at skaden ble konstatert etter 1.5.86.

14.4 Tap i framtidig erverv

Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til erversmessig uførhet på 100% , settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere.

14.5 Menerstatning

Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:

15 - 30% medisinisk invaliditet
1 G
30 - 70% medisinisk invaliditet
2 G
over 70% medisinisk invaliditet
3 G
 
 
14.6 Død

Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de etterlatte som definert i § 13.3.

14.7 Samordning av § 13 og § 14

Den samlede erstatning til de etterlatte etter § 13 og § 14 kan ikke overstige 18 G.

14.8 Samordning med lov om yrkesskadeforsikring

I de tilfelle lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter ovennevnte regler ved erstatningsutmålingen, utbetales bare erstatning etter loven.

I de tilfelle der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter § 14, pkt. 14.1 - 14.7, enn etter lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

14.9 Forsikringsplikt

Virksomheten plikter å tegne forsikring som dekker ovennevnte ytelser, jf. for øvrig § 13.

14.10 Dekning av utgifter

Under sykdomsfravær som følge av ulykkestilfelle i tjenesten, får den skadede i tillegg til lønn etter § 15.2, dekket alle utgifter til lege, medisin, og fysikalsk behandling i forbindelse med skaden.