Skriv ut

§ 4 Definisjoner


Lønn

Lønn omfatter stil­lingens lønn i h.h.t. hoved­regula­tivets (A-tabellens) og tilleggs­regulativets (B tabel­lens) satser så­framt ikke annet er avtalt.

Sesong

Med sesong menes tiden 1. august til 31. juli påføl­gende år.

Tjenesteuke

Med tjenesteuke menes mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

Arbeidstid

   Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiveren.

   Tjenestetid

   Med tjenestetid menes den del av arbeids­tiden hvor arbeidstaker er satt til å gjøre tje­neste i henhold til virksomhetens tjenesteplan, jfr. AML § 48.

   Dagarbeid/Kveldsarbeid

   Med dagarbeid/kveldsarbeid menes en arbeidstidsordning med en fast gjennomgående plassering av den daglige sammenhengende arbeidstid på dag- eller kveldstid.

   Skiftarbeid

   Med skiftarbeid menes en arbeidstidsordning der den daglige sammenhengende arbeids­tid kan variere i tidsrommet kl. 07.00 - kl. 23.00. Det vises til AML § 46.

   Delt dagsverk

   Med delt dagsverk menes en arbeidstidsordning der den daglige arbeidstid deles opp i to eller flere fram­møter pr. dag.

   Fleksibel arbeidstid

   Med fleksibel arbeidstid menes en arbeidstidsordning der en del av den daglige arbeidstid kan legges til en kjernetid og hvor den enkelte arbeidstaker kan variere den øvrige arbeidstid innenfor en ytre ramme.

   Forskjøvet arbeidstid

Med forskjøvet arbeidstid menes endring i frammøtetidspunkt i forhold til ordinær arbeidsti