NTO Avtaler > Musikkselskapet Harmonien – MFO og NTL > Kapittel 1 - Fellesbestemmelser > §14 Reise- og turnébestemmelser for orkestrene
Skriv ut

§14 Reise- og turnébestemmelser for orkestrene


14.1 Alminnelige bestemmelser
14.1.1 Definisjoner

Med turne forstås reise knyttet til konsert/forestilling med overnatting.
Med dagsreise forstås enkeltstående reise knyttet til konsert/forestilling uten overnatting.

 
14.1.2 Statens reiseregulativ
  1. Statens reiseregulativ gjelder for området.
  2.  Bestemmelsene i statens reiseregulativ gjøres gjeldende for alle som reiser innenlands i tjeneste for virksomheten hvis ikke annet er bestemt eller følger av tilsettingsvilkårene.
  3. For reiser utenfor riket og for reiser av særlig art, kan virksomhetene lokalt inngå avtale med de tilsattes organisa­sjoner om annen godtgjørelse enn be­stemt i reiseregulativet og om særlige regler for beregningen. For slike reiser kan virksomhetene også inngå lokale avtaler vedrørende øvrige bestemmelser i § 14.
  4. Spørsmål om turneplikt henvises til særbestemmelser for de enkelte grupper.
  5. Dagsreise og turnedager skal ikke for noen enkelts vedkommende til sammen overstige 120 dager i året.
  6. For tjenestereiser gjelder § 8 i Hovedtariffavtalen i staten, fellesbestemmelser.
 
14.1.3 Godkjenning av reiserute
Forslag til reiserute skal forelegges de tillitsvalgte for godkjenning minimum 4 uker før avreise. Godkjent reiserute skal foreligge 14 dager før avreise. Endringer kan deretter bare skje i samråd med de tillitsvalgte. Forslag til turnebemanning drøftes med de tillitsvalgte.
 
14.1.4 Turnestopp
Dersom turneen varer med enn 35 dager sammenhengende (uten hjemreise), skal virksomheten legge inn turnestopp for hver 35. dagers periode. Turnestopp betyr at turneen avbrytes i minst 5 dager. Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakerne å avvikle opparbeidede fridager under turnestopp.
Avtale om andre ordninger kan inngås med tillitsvalgte, jfr. § 14.1.2.

 
14.1.5 Innkvartering
Virksomheten sørger for at innkvartering skjer på hotell av høy standard. Hvor dette ikke er mulig, skal det beste hotell eller innkvarteringssted benyttes. Personalet skal så langt det er mulig ha eget værelse med bad eller dusj, samt WC. Der hvor dette ikke er mulig, skal en rimelig fordeling drøftes med de tillitsvalgte.
 
14.1.6 Hvilerom
På spillesteder uten overnatting skal det være tilgjengelig hvilerom, samt skikkelig bespisningsmuligheter.
 
14.1.7 Svangerskap
Gravide kvinner fritas for turneplikten.
 
14.2 Reisetid, arbeidstid, fritid
14.2.1 Daglig reise- og arbeidstid

Reise- og arbeidstid legges mellom kl. 08.00 og kl. 24.00. Den totale reise- og arbeidstid skal ikke overstige 12 timer pr. dag.
 
14.2.2 Reisetid
Den effektive reisetid skal på turne ikke overstige 5 timer på spille-/konsertdager.
På rene reisedager skal reisetiden ikke overstige 7 timer. Dersom reisen foregår med offentlige kommunikasjonsmidler kan den daglige reisetiden forlenges til 10 timer. Bruk av ferje gir ikke anledning til forlengelse av reisetiden.
Reisetidsbegrensningen i 2. ledd gjelder ikke på utreise- og hjemreisedager. Det vises for disse dagene til 14.2.1
 
14.2.3 Pause
Det skal i løpet av arbeidsdagen være en pause på minimum 2 timer. Pausen skal fortrinnsvis legges mellom reise/oppsetting/prøve og forestilling/konsert, men kan legges til et annet tidspunkt etter avtale med de tillitsvalgte.
 
14.2.4 Arbeids-/reisefri periode
Det skal i løpet av døgnet være en arbeids-/reisefri periode på minimum 10 timer. Friperioden skal fortrinnsvis legges slik at tidsrommet mellom kl. 24.00 og kl. 08.00 inngår. (Jfr. 5.2 og 14.3.2.)
Det skal hver uke være en sammenhengende arbeids-/reisefri periode på minimum 36 timer, jfr. for øvrig AML § 10-8(2), lagt slik at det alltid inngår et helt døgn i friperioden. Den ukentlige fridag kan forskyves etter avtale med de tillitsvalgte.
 
 
14.2.5 Fridag før turnè
Personalet skal såvidt mulig ha en av sine fridager lagt så nært opp til turnestart som mulig hvis turneens varighet overstiger 10 dager.
14.2.6 Reise på fridager
Det skal ikke reises på fridager med mindre organisasjonens tillitsvalgte og virksomhetens ledelse blir enige om det.
 
14.3 Godtgjøringer
14.3.1 Reise og arbeid mellom kl. 24.00 og 08.00

For arbeid mellom kl. 24.00 og kl. 08.00 utbetales det i tillegg til ordinær lønn 100 % pr. påbegynt time. For reise i samme tidsrom betales ordinær timelønn, såfremt det ikke gis nattillegg eller soveplass benyttes.
 
14.3.2 Tap av pause
Tap av den daglige tarifferte pause kompenseres med avspasering time for time og utbetaling av et tillegg på 50 % i forhold til ordinær lønn.
 
14.3.3 Reise og arbeid på fridager
Må det arbeides eller reises på fridager som ikke kompenseres med andre fridager, betales dette med tillegg til ordinær lønn + 100 % for hver påbegynt time.