Skriv ut

§19 Tvist om eller brudd på overenskomsten


Tvist om forståelsen av eller brudd på denne overenskomsten, eller tvist om forståelsen av eller brudd på avtale inngått i samsvar med denne overenskomstens bestemmelser, skal i første omgang søkes løst ved forhandlinger mellom det enkelte teater og den tilsatte eller dennes tillitsmenn, og dernest - hvis dette ikke fører fram - ved forhandlinger mellom den tilsattes fagorganisasjon og Norsk teater- og orkesterforening. Fører heller ikke de siste forhandlinger fram, blir tvisten å innbringe for Arbeidsretten til avgjørelse med mindre partene har truffet eller treffer avtale om privat voldgift.

Ved voldgift velger partene hver sin voldgiftsmann, mens oppmannen utpekes av Riksmeklingsmannen.